Ogłoszenia

Publikacja sprawozdania finansowego – bilansu wraz z załącznikami za 2018 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe – BILANS Szkoły Podstawowej w Kunach sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Władysławów:

http://www.wladyslawow.bip.net.pl/?a=72

ZARZĄDZENIE NR 1/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Alfreda Delonga w Kunach.

z dnia 08 lutego 2019r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Alfreda Delonga w Kunach.

Na podstawie: ustawy z 14 grudnia 2016 roku. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.z 2018r. poz 996 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr KOR0050.2.2019Wójta Gminy Władysławówz dnia 30 stycznia 2019 roku

&1

Ustala się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Alfreda Delonga w Kunach.

§2.

Ustala się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Alfreda Delonga w Kunach.

&4

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi szkoły

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Załącznik Nr 1do ZARZĄDZENIA NR 1/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Alfreda Delonga w Kunach.

z dnia 08 lutego 2019r

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Alfreda Delonga w Kunach.

L.p.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Termin składania deklaracji

1.

Złożenie deklaracji przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowejo kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 Od 11 do 22 luty 2019 r.

L.p.

Rodzaj czynności postępowania rekrutacyjnego

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym (w przypadku wolnych miejsc )

1.

Składanie wniosków przez rodziców o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów

od 4.03.2019r.

do 19.03.2019r.

od 01.06.2019r.

do 14.06.2019r.

3.

Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

od 20.03.2019r.

do 29.03. 2019r.

od 15.06.2019r

do 30.06.2019r

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA; Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do placówki

15.04. 2019r.

15.07.2019r.

5.

Pisemne potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

od 16.04. 2019r.

do 22.04 2019r.

16.07.2019

31.07.2019

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

29.04.2019

10.08.2019

Załącznik Nr 2do ZARZĄDZENIA NR 1/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Alfreda Delonga w Kunach.

z dnia 08 lutego 2019r

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Alfreda Delonga w Kunach.

L.p.

Rodzaj czynności postępowania rekrutacyjnego

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

( w przypadku wolnych miejsc)

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.04. 2019 r.

do 12.04. 2019 r.

od 27 maja 2019r.

do 07 czerwca 2019 r.

2.

Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 i 158 ustawy .

do 15.04. 2019 r.

do 14 czerwca 2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16.04. 2019 r.

17 czerwca 2019 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 17.04.2019 r.

do 26.04. 2019 r.

od 18.06.2019 r.

do 27.06.2019 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29.04.2019 r.

28.06. 2019 r.

ZASADY REKRUTACJI

DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO / ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WŁADYSŁAWÓW

na rok szkolny 2019/2020

 1. Zasady wynikające z USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

 1. Do przedszkola / oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również dzieci, które ukończyły 2,5 roku – w miarę posiadania wolnych miejsc art. 31 ust. 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe

 2. Dziecko, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola / oddziału przedszkolnego do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe

 1. Zasady postępowania rekrutacyjnego

 1. Do przedszkola / oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci z terenu Gminy Władysławów.

 2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Władysławów mogą być przyjęci do przedszkola/oddziału przedszkolnego jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/ oddział przedszkolny dysponuje nadal wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Władysławów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne w oparciu o kryteria obowiązujące przy rekrutacji dzieci z Gminy Władysławów. O przyjęciu dziecka do przedszkola gminnego/ oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły.
 3. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola/ oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w tym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego – w roku 2019 deklaracje przyjmowane są do 22 lutego (nie złożenie deklaracji w/w terminie traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu).

 4. Dzieci przyjmuje się do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 5. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

 6. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

 7. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w terminie określonym przez dyrektora danego przedszkola. Wniosek o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 w terminie od 04 marca do 19 marca 2019r.

 8. Wniosek o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych placówek, tj. przedszkoli lub szkół podstawowych z oddziałem przedszkolnym – art. 156 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

 9. W załączeniu do „Wniosku o przyjęcie do przedszkola”, „Wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego” należy dołączyć dokumenty opisane we wniosku.

 10. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów określonych w ustawie (art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe) oraz kryteriów określonych w Uchwale Nr ……………… Rady Gminy we Władysławowie.

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (troje lub więcej dzieci),

 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)

 2. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

 3. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

 1. oświadczenie rodziców o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub o obieraniu nauki w systemie dziennym,

 2. oświadczenie rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu przez rodzeństwo dziecka,

 3. oświadczenie o deklarowanym pobycie dziecka powyżej 8 godzin dziennie zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

 1. Dokumenty, o których mowa w pkt 12 ppkt 2,3,4 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, albo w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

 2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 12 ppkt 1, 5, 6, 7 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” – art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe

 3. Postępowanie rekrutacyjne może być przeprowadzane w dwóch etapach.

 4. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość – art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe :

L.p.

Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. ustawowe

Punkty

1.

wielodzietność rodziny kandydata

1 punkt

2.

niepełnosprawność kandydata

1 punkt

3.

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1 punkt

4.

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1 punkt

5.

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1 punkt

6.

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1 punkt

7.

objęcie kandydata pieczą zastępczą

1 punkt

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole / oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

 1. Komisja rekrutacyjna

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

 2. Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wyznacza dyrektor przedszkola – art. 157 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. –art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

 2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, i kandydatów nieprzyjętych.

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola / szkoły podstawowej – dot. oddziału przedszkolnego.

 2. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia – art. 158 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe

 3. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych opatrzona jest datą podania jej do publicznej wiadomości i podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej – art. 158 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe

Zakwalifikowanie dziecka

do przedszkola / oddziału przedszkolnego,

nie oznacza przyjęcia go

do przedszkola / oddziału przedszkolnego

 1. Postępowanie w trybie odwoławczym

 1. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego – art. 158 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe

 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola / oddziału przedszkolnego. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.

 3. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, wnieść do dyrektora przedszkola / szkoły, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 4. Dyrektor przedszkola / szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania od rodziców. – art. 158 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe

 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola / szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 1. Rekrutacja uzupełniająca

 1. Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające przeprowadza dyrektor przedszkola / szkoły jeżeli po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole / oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 2. Do postępowania uzupełniającego stosuje się powyższe zasady i kryteria rekrutacyjne.

 1. Postanowienia końcowe

 1. O przyjęciu dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Władysławów informuje, że termin składania wniosków na stypendium wójta, stypendium szkolne upływa 15 września 2017 roku.

 

Dokumenty wymagane do ubiegania się o stypendium szkolne:

– oświadczenie lub zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych   w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (tj. sierpień 2017 r.)

– oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

– oświadczenie, zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej                  o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

– ksero nakazu płatniczego za 2017 r. (kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego –      w wysokości 288 zł)

– wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów

– odcinek renty/emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymanej renty/emerytury

– oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

– oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizny, umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne nie wymienione wyżej)

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 634,00 zł netto

 

Wnioski można pobrać z poniższych linków, w szkole oraz w Urzędzie Gminy w pok. 114.

 

Więcej informacji dostępnych pod numerem tel. 63 278 80 40.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kunach informuje, że wnioski na stypendia szkolne można odbierać w szkole w gabinecie dyrektora.

 

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE  DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

 • podręczniki, ćwiczenia, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne
 • lektury szkolne lub inne edukacyjne, edukacyjne programy komputerowe, instrument muzyczny do nauki gry
 • artykuły szkolne: (piśmiennicze, papiernicze, biurowe np. zeszyty, piórniki, bloki rysunkowe, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, temperówki, kalkulator, ołówki, długopisy, pióra, plastelina, modelina i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi), tornister torba lub plecak szkolny
 • strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego, tj:- dres sportowy (bluza sportowa, spodnie sportowe) po 1 szt. na półrocze; spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry- obuwie lekkie typu: tenisówki, halówki, trampki – po 1 parze na półrocze-adidasy – po 1 parze na półrocze
 • klawiatura, drukarka lub inne urządzenie wielofunkcyjne, tusze
 • okulary korekcyjne
 • biurko do nauki, krzesło do biurka, lampka na biurko
 • płatne zajęcia pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym, rozwojowym: korepetycje, kursy nauki języków obcych, informatyki, zajęcia sportowe, nauka tańca, nauka gry na instrumentach muzycznych, zajęcia na basenie
 • zwrot kosztów dojazdu do szkół poza miejscem zamieszkania
 • zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji
 • wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, „zieloną szkołę”, wyjścia do kina, teatru, itp. – należy udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.
 • pokrycie kosztu abonamentu internetowego (potwierdzenie zapłaty wraz z miesięczną fakturą) – 3 abonamenty na półrocze

Nie będą uwzględnione wydatki o charakterze nieedukacyjnym, np.: kurtki sportowe, rajstopy, skarpety, bielizna osobista, swetry, czapki, wkładki ortopedyczne, kamery do komputera, sprzęt rehabilitacyjny, regały na książki, stojaki na płyty, obuwie i odzież codziennego użytku.

Oryginały faktur bądź rachunków muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę. Istotne jest także by np.: plecak, obuwie, odzież itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”

 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

odbędzie się 4 września o godzinie 8.30

Wyprawka  przedszkolna

Rzeczy na zmianę

 

 1. buciki na przebranie – sugerowane na  rzepy  lub zatrzaski, z podeszwą antypoślizgową
 2. strój gimnastyczny w woreczku  ( koszulka, spodenki  lub dresy, dziewczynki mogą  mieć  getry)
 3. ewentualnie dodatkowa  koszulka  na  przebranie

 

 Przybory higieniczne

 

 1. zestaw do mycia zębów : szczoteczka, kubek, pasta
 2. chusteczki higieniczne

 

 Artykuły do zajęć plastyczno-technicznych

 

 1. kredki ołówkowe- sugerowane  grube  Bambino
 2. ołówek
 3. temperówka
 4. farby akwarelowe
 5. mały pędzelek  z miękkiego włosia
 6. kolorowanki
 7. klej w sztyfcie – 2 szt.
 8. nożyczki
 9. blok techniczny biały A4 – 2 szt.
 10. blok techniczny kolorowy A4 – 2szt.
 11. blok kolorowy  zwykły   A4- 2szt.
 12. plastelina – 2 szt.
 13. ryza papieru  ksero
 14. zeszyt w  trzy linie  16 kartkowy
 15. zeszyt w  kratkę 16 kartkowy
 16. zeszyt do  religii
 17. teczki biurowe na gumkę – 2 szt.

Rzeczy  takie   jak  zeszyty, kolorowanki, bloki, teczki na gumkę , przybory  do mycia zębów   proszę  by były  podpisane.

O  innych  artykułach  potrzebnych do zajęć  rodzice będą informowani z kilkudniowym wyprzedzeniem. Informacja  będzie  zamieszczana  na  tablicy ogłoszeń.

SP

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Alfreda Delonga w Kunach informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 193/17 Rady Gminy Władysławów z dnia 30 marca 2017 r, w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe:

Od 1 września 2017r. do obwodu Szkoły Podstawowej im. Alfreda Delonga w Kunach należą: Kuny i  Olesin.

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Alfreda Delonga ogłasza na nabór dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

 

W oparciu o

 • Zarządzenie nr KOR. 0050.12.27 Wójta gminy Władysławów z dnia 24.02.2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/18.
 • Zasady rekrutacji do przedszkola gminnego / oddziałów przedszkolnych

      przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Władysławów

       na rok szkolny 2017/2018.

 

 

 1. Dzieci urodzone w 2011r. mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
 2. Liczba miejsc w oddziale przedszkolnym wynosi 25.
 3. Dzieci, które uczęszczały do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2016/17 a rodzice wyrażą ochotę pozostawienia ich w tymże oddziale powinny mieć wypełnioną odpowiednią deklarację. (chodzi o dzieci z rocznika 2011) (zapisy od 10 marca).
 4. Rodzice dzieci urodzonych które uczęszczały do oddziału przedszkolnego wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (zapisy od 20 marca)
 5. Dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy powinny mieć wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.( (zapisy od 10 marca)

Wnioski są do odbioru w gabinecie dyrektora

 

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI

DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO / ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WŁADYSŁAWÓW

na rok szkolny 2017/2018

 1. Zasady wynikające z USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

 1. Do przedszkola / oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również dzieci, które ukończyły 2,5 roku – w miarę posiadania wolnych miejsc art. 31 ust. 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe

 2. Dziecko, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola / oddziału przedszkolnego do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe

 1. Zasady postępowania rekrutacyjnego

 1. Do przedszkola / oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci z terenu Gminy Władysławów.

 2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Władysławów mogą być przyjęci do przedszkola/oddziału przedszkolnego jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/ oddział przedszkolny dysponuje nadal wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Władysławów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne w oparciu o kryteria obowiązujące przy rekrutacji dzieci z Gminy Władysławów. O przyjęciu dziecka do przedszkola gminnego/ oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły.
 3. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola/ oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w tym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego – w roku 2017 deklaracje przyjmowane są do 21 lutego (nie złożenie deklaracji w/w terminie traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu).

 4. Dzieci przyjmuje się do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 5. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

 6. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

 7. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w terminie określonym przez dyrektora danego przedszkola. Wniosek o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 w terminie od 22 lutego do 20 marca 2017 r.

 8. Wniosek o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych placówek, tj. przedszkoli lub szkół podstawowych z oddziałem przedszkolnym – art. 156 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

 9. W załączeniu do „Wniosku o przyjęcie do przedszkola”, „Wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego” należy dołączyć dokumenty opisane we wniosku.

 10. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów określonych w ustawie (art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe) oraz kryteriów określonych w Uchwale Nr ……………… Rady Gminy we Władysławowie.

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (troje lub więcej dzieci),

 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)

 2. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

 3. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

 1. oświadczenie rodziców o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub o obieraniu nauki w systemie dziennym,

 2. oświadczenie rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu przez rodzeństwo dziecka,

 3. oświadczenie o deklarowanym pobycie dziecka powyżej 8 godzin dziennie zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

 1. Dokumenty, o których mowa w pkt 12 ppkt 2,3,4 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, albo w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

 2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 12 ppkt 1, 5, 6, 7 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” – art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe

 3. Postępowanie rekrutacyjne może być przeprowadzane w dwóch etapach.

 4. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość – art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe :

L.p.

Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. ustawowe

Punkty

1.

wielodzietność rodziny kandydata

1 punkt

2.

niepełnosprawność kandydata

1 punkt

3.

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1 punkt

4.

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1 punkt

5.

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1 punkt

6.

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1 punkt

7.

objęcie kandydata pieczą zastępczą

1 punkt

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole / oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

 1. Komisja rekrutacyjna

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

 2. Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wyznacza dyrektor przedszkola – art. 157 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. –art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

 2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, i kandydatów nieprzyjętych.

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola / szkoły podstawowej – dot. oddziału przedszkolnego.

 2. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia – art. 158 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe

 3. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych opatrzona jest datą podania jej do publicznej wiadomości i podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej – art. 158 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe

Zakwalifikowanie dziecka

do przedszkola / oddziału przedszkolnego,

nie oznacza przyjęcia go

do przedszkola / oddziału przedszkolnego

 1. Postępowanie w trybie odwoławczym

 1. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego – art. 158 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe

 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola / oddziału przedszkolnego. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.

 3. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, wnieść do dyrektora przedszkola / szkoły, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 4. Dyrektor przedszkola / szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania od rodziców. – art. 158 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe

 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola / szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 1. Rekrutacja uzupełniająca

 1. Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające przeprowadza dyrektor przedszkola / szkoły jeżeli po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole / oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 2. Do postępowania uzupełniającego stosuje się powyższe zasady i kryteria rekrutacyjne.

 1. Postanowienia końcowe

 1. ZASADY REKRUTACJI

  DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO / ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

  PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

  PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WŁADYSŁAWÓW

  na rok szkolny 2017/2018

  1. Zasady wynikające z USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

  1. Do przedszkola / oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również dzieci, które ukończyły 2,5 roku – w miarę posiadania wolnych miejsc art. 31 ust. 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe

  2. Dziecko, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola / oddziału przedszkolnego do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe

  1. Zasady postępowania rekrutacyjnego

  1. Do przedszkola / oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci z terenu Gminy Władysławów.

  2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Władysławów mogą być przyjęci do przedszkola/oddziału przedszkolnego jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/ oddział przedszkolny dysponuje nadal wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Władysławów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne w oparciu o kryteria obowiązujące przy rekrutacji dzieci z Gminy Władysławów. O przyjęciu dziecka do przedszkola gminnego/ oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły.
  3. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola/ oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w tym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego – w roku 2017 deklaracje przyjmowane są do 21 lutego (nie złożenie deklaracji w/w terminie traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu).

  4. Dzieci przyjmuje się do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

  5. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

  6. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

  7. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w terminie określonym przez dyrektora danego przedszkola. Wniosek o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 w terminie od 22 lutego do 20 marca 2017 r.

  8. Wniosek o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych placówek, tj. przedszkoli lub szkół podstawowych z oddziałem przedszkolnym – art. 156 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

  9. W załączeniu do „Wniosku o przyjęcie do przedszkola”, „Wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego” należy dołączyć dokumenty opisane we wniosku.

  10. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów określonych w ustawie (art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe) oraz kryteriów określonych w Uchwale Nr ……………… Rady Gminy we Władysławowie.

  1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (troje lub więcej dzieci),

  1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)

  2. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

  3. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

  1. oświadczenie rodziców o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub o obieraniu nauki w systemie dziennym,

  2. oświadczenie rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu przez rodzeństwo dziecka,

  3. oświadczenie o deklarowanym pobycie dziecka powyżej 8 godzin dziennie zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

  1. Dokumenty, o których mowa w pkt 12 ppkt 2,3,4 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, albo w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

  2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 12 ppkt 1, 5, 6, 7 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” – art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe

  3. Postępowanie rekrutacyjne może być przeprowadzane w dwóch etapach.

  4. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość – art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe :

  L.p.

  Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. ustawowe

  Punkty

  1.

  wielodzietność rodziny kandydata

  1 punkt

  2.

  niepełnosprawność kandydata

  1 punkt

  3.

  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

  1 punkt

  4.

  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

  1 punkt

  5.

  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

  1 punkt

  6.

  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

  1 punkt

  7.

  objęcie kandydata pieczą zastępczą

  1 punkt

  1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole / oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

  1. Komisja rekrutacyjna

  1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

  2. Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wyznacza dyrektor przedszkola – art. 157 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

  3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. –art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

  4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

  1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

  2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, i kandydatów nieprzyjętych.

  3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

  1. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola / szkoły podstawowej – dot. oddziału przedszkolnego.

  2. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia – art. 158 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe

  3. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych opatrzona jest datą podania jej do publicznej wiadomości i podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej – art. 158 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe

  Zakwalifikowanie dziecka

  do przedszkola / oddziału przedszkolnego,

  nie oznacza przyjęcia go

  do przedszkola / oddziału przedszkolnego

  1. Postępowanie w trybie odwoławczym

  1. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego – art. 158 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe

  2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola / oddziału przedszkolnego. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.

  3. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, wnieść do dyrektora przedszkola / szkoły, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

  4. Dyrektor przedszkola / szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania od rodziców. – art. 158 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe

  5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola / szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

  1. Rekrutacja uzupełniająca

  1. Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające przeprowadza dyrektor przedszkola / szkoły jeżeli po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole / oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami.

  2. Do postępowania uzupełniającego stosuje się powyższe zasady i kryteria rekrutacyjne.

  1. Postanowienia końcowe

  1. ZASADY REKRUTACJI

   DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO / ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

   PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

   PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WŁADYSŁAWÓW

   na rok szkolny 2017/2018

   1. Zasady wynikające z USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

   1. Do przedszkola / oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również dzieci, które ukończyły 2,5 roku – w miarę posiadania wolnych miejsc art. 31 ust. 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe

   2. Dziecko, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola / oddziału przedszkolnego do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe

   1. Zasady postępowania rekrutacyjnego

   1. Do przedszkola / oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci z terenu Gminy Władysławów.

   2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Władysławów mogą być przyjęci do przedszkola/oddziału przedszkolnego jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/ oddział przedszkolny dysponuje nadal wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Władysławów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne w oparciu o kryteria obowiązujące przy rekrutacji dzieci z Gminy Władysławów. O przyjęciu dziecka do przedszkola gminnego/ oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły.
   3. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola/ oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w tym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego – w roku 2017 deklaracje przyjmowane są do 21 lutego (nie złożenie deklaracji w/w terminie traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu).

   4. Dzieci przyjmuje się do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

   5. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

   6. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

   7. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w terminie określonym przez dyrektora danego przedszkola. Wniosek o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 w terminie od 22 lutego do 20 marca 2017 r.

   8. Wniosek o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych placówek, tj. przedszkoli lub szkół podstawowych z oddziałem przedszkolnym – art. 156 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

   9. W załączeniu do „Wniosku o przyjęcie do przedszkola”, „Wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego” należy dołączyć dokumenty opisane we wniosku.

   10. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów określonych w ustawie (art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe) oraz kryteriów określonych w Uchwale Nr ……………… Rady Gminy we Władysławowie.

   1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (troje lub więcej dzieci),

   1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)

   2. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

   3. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

   1. oświadczenie rodziców o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub o obieraniu nauki w systemie dziennym,

   2. oświadczenie rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu przez rodzeństwo dziecka,

   3. oświadczenie o deklarowanym pobycie dziecka powyżej 8 godzin dziennie zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

   1. Dokumenty, o których mowa w pkt 12 ppkt 2,3,4 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, albo w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

   2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 12 ppkt 1, 5, 6, 7 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” – art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe

   3. Postępowanie rekrutacyjne może być przeprowadzane w dwóch etapach.

   4. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość – art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe :

   L.p.

   Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. ustawowe

   Punkty

   1.

   wielodzietność rodziny kandydata

   1 punkt

   2.

   niepełnosprawność kandydata

   1 punkt

   3.

   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

   1 punkt

   4.

   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

   1 punkt

   5.

   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

   1 punkt

   6.

   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

   1 punkt

   7.

   objęcie kandydata pieczą zastępczą

   1 punkt

   1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole / oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

   1. Komisja rekrutacyjna

   1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

   2. Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wyznacza dyrektor przedszkola – art. 157 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

   3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. –art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

   4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

   1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

   2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, i kandydatów nieprzyjętych.

   3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

   1. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola / szkoły podstawowej – dot. oddziału przedszkolnego.

   2. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia – art. 158 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe

   3. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych opatrzona jest datą podania jej do publicznej wiadomości i podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej – art. 158 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe

   Zakwalifikowanie dziecka

   do przedszkola / oddziału przedszkolnego,

   nie oznacza przyjęcia go

   do przedszkola / oddziału przedszkolnego

   1. Postępowanie w trybie odwoławczym

   1. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego – art. 158 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe

   2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola / oddziału przedszkolnego. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.

   3. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, wnieść do dyrektora przedszkola / szkoły, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

   4. Dyrektor przedszkola / szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania od rodziców. – art. 158 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe

   5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola / szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

   1. Rekrutacja uzupełniająca

   1. Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające przeprowadza dyrektor przedszkola / szkoły jeżeli po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole / oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami.

   2. Do postępowania uzupełniającego stosuje się powyższe zasady i kryteria rekrutacyjne.

   1. Postanowienia końcowe

   1. ZASADY REKRUTACJI

    DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO / ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

    PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

    PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WŁADYSŁAWÓW

    na rok szkolny 2017/2018

    1. Zasady wynikające z USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

    1. Do przedszkola / oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również dzieci, które ukończyły 2,5 roku – w miarę posiadania wolnych miejsc art. 31 ust. 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe

    2. Dziecko, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola / oddziału przedszkolnego do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe

    1. Zasady postępowania rekrutacyjnego

    1. Do przedszkola / oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci z terenu Gminy Władysławów.

    2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Władysławów mogą być przyjęci do przedszkola/oddziału przedszkolnego jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/ oddział przedszkolny dysponuje nadal wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Władysławów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne w oparciu o kryteria obowiązujące przy rekrutacji dzieci z Gminy Władysławów. O przyjęciu dziecka do przedszkola gminnego/ oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły.
    3. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola/ oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w tym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego – w roku 2017 deklaracje przyjmowane są do 21 lutego (nie złożenie deklaracji w/w terminie traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu).

    4. Dzieci przyjmuje się do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

    5. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

    6. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

    7. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w terminie określonym przez dyrektora danego przedszkola. Wniosek o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 w terminie od 22 lutego do 20 marca 2017 r.

    8. Wniosek o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych placówek, tj. przedszkoli lub szkół podstawowych z oddziałem przedszkolnym – art. 156 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

    9. W załączeniu do „Wniosku o przyjęcie do przedszkola”, „Wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego” należy dołączyć dokumenty opisane we wniosku.

    10. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów określonych w ustawie (art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe) oraz kryteriów określonych w Uchwale Nr ……………… Rady Gminy we Władysławowie.

    1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (troje lub więcej dzieci),

    1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)

    2. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

    3. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

    1. oświadczenie rodziców o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub o obieraniu nauki w systemie dziennym,

    2. oświadczenie rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu przez rodzeństwo dziecka,

    3. oświadczenie o deklarowanym pobycie dziecka powyżej 8 godzin dziennie zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

    1. Dokumenty, o których mowa w pkt 12 ppkt 2,3,4 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, albo w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

    2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 12 ppkt 1, 5, 6, 7 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” – art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe

    3. Postępowanie rekrutacyjne może być przeprowadzane w dwóch etapach.

    4. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość – art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe :

    L.p.

    Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. ustawowe

    Punkty

    1.

    wielodzietność rodziny kandydata

    1 punkt

    2.

    niepełnosprawność kandydata

    1 punkt

    3.

    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

    1 punkt

    4.

    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

    1 punkt

    5.

    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

    1 punkt

    6.

    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

    1 punkt

    7.

    objęcie kandydata pieczą zastępczą

    1 punkt

    1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole / oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

    1. Komisja rekrutacyjna

    1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

    2. Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wyznacza dyrektor przedszkola – art. 157 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

    3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. –art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

    4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

    1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

    2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, i kandydatów nieprzyjętych.

    3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

    1. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola / szkoły podstawowej – dot. oddziału przedszkolnego.

    2. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia – art. 158 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe

    3. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych opatrzona jest datą podania jej do publicznej wiadomości i podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej – art. 158 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe

    Zakwalifikowanie dziecka

    do przedszkola / oddziału przedszkolnego,

    nie oznacza przyjęcia go

    do przedszkola / oddziału przedszkolnego

    1. Postępowanie w trybie odwoławczym

    1. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego – art. 158 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe

    2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola / oddziału przedszkolnego. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.

    3. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, wnieść do dyrektora przedszkola / szkoły, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

    4. Dyrektor przedszkola / szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania od rodziców. – art. 158 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe

    5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola / szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

    1. Rekrutacja uzupełniająca

    1. Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające przeprowadza dyrektor przedszkola / szkoły jeżeli po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole / oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami.

    2. Do postępowania uzupełniającego stosuje się powyższe zasady i kryteria rekrutacyjne.

    1. Postanowienia końcowe

    1. O przyjęciu dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

    O przyjęciu dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

   O przyjęciu dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

  O przyjęciu dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

 

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Władysławów z dnia 24.02.2017r.