Informacja dla rodziców

 

Sposób monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania

Szkoły Podstawowej im. Alfreda Delonga w Kunach

 

  1. Zajęcia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty odbywać się będą przede wszystkim z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i będą realizowane:

1) z wykorzystaniem:

a) materiałów dostępnych na platformach edukacyjnych;

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych i portalach edukacyjnych;

c) materiałów prezentowanych w programach telewizyjnych i radiowych;

d) innych materiałów wskazanych przez nauczyciela;

2) poprzez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających
zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji
między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;

4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez
dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym,
edukacją wczesnoszkolną;

2.  Monitorowanie postępów uczniów oraz weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów odbywać się
będzie w szczególności poprzez:

1) pisemne prace domowe;

2) ćwiczenia interaktywne;

3) karty pracy;

4) kontrolowanie aktywności i zaangażowania ucznia;

5) ćwiczenia i prace praktyczne;

6) formy doświadczalne, praktyczne, projekty (dotyczą zadań, podczas których uczniowie uczą się,
ćwiczą umiejętności praktyczne, wykonują doświadczenia);

7) prace pisemne.

8) prace dodatkowe (np. referaty, plakaty, prezentacje, lapbooki, prace plastyczne);

9) wypowiedzi ustne;

  1. Dopuszcza się możliwość sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów poprzez organizację testów
    i sprawdzianów.
  2. Dokonując oceny nauczyciel bierze pod uwagę w szczególności wkład pracy ucznia, aktywność
    i zaangażowanie, kreatywność oraz terminowość wywiązywania się z powierzonych zadań.
  3. Informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się głównie poprzez e-dziennik, a także telefonicznie.
  4. Ocenie podlegać będzie także zachowanie ucznia ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania, regularności i samodzielności działań, systematyczności, rzetelności, sumienności (klasy IV-VIII).
  5. Zastosowanie mają pozostałe zapisy dotyczące wewnątrzszkolnego oceniania.

 

 

Accessibility