Deklaracja dostepności

Właściwa treść Deklaracji dostępności

Podmiot deklaracji

Szkoła Podstawowa im. Alfreda Delonga w Kunach zobowiązuję się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Szkoła Postawowa im. Alfreda Delonga w Kunach

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Pliki do pobrania nie są dostępne: zdjęcia, scany. Wpisy nie są zgodne z wytycznymi WCAG 2.1. Strona w przebudowie.Planowane dostosowanie do obowiązujących przepisów  2023r.(Jeśli nie zostanie dostosowana do wytycznych WCAG 2.1 zostanie wyłączona).

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2023-05-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny

W Szkole Podstawowej im. Alfreda Delonga przeprowadzono ocenę dostępności cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wymagań określonych w załączniku do ustawy. Skorzystano z narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ). Z oceny wynika, że strona internetowa (spkuny.pl)  spełnia wymagania w 87,6 %.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej nie można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa – Jacek Grzelak,

adres e-mail – spkuny@spkuny.pl

numer telefonu – 693 931 295,

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszących żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły (oddany do użytku w 1935 r.) nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

Budynek sali gimnastycznej na parterze jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Znajduje się tam toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Na placu (parkingu) przed salą gimnastyczną nie wydzielono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

W placówce nie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Accessibility