Prowadzimy bloga

Tytuł innowacji:  PROWADZIMY BLOG I KSZTAŁCIMY SWOJE UMIEJĘTNOŚCI
JĘZYKOWE

Informacja o szkole

Szkoła Podstawowa im. Alfreda Delonga w Kunach

Informacje dotyczące autora (autorów) innowacji

 

Imię i nazwisko: Magdalena Kasprzak

Zajmowane stanowisko w szkole: nauczyciel języka angielskiego

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

 

Imię i nazwisko: Renata Grzelak

Zajmowane stanowisko w szkole: nauczyciel języka polskiego

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

 

Imię i nazwisko: Jacek Grzelak

Zajmowane stanowisko w szkole: nauczyciel informatyki

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

 

Ogólne informacje dotyczące opracowania innowacyjnego

 

            Rodzaj innowacji : metodyczno-organizacyjna

 

            Zakres innowacji: prowadzenie blogu zawierającego różne formy wypowiedzi pisemnej
(krótsze i dłuższe)

 

            Kto jest objęty innowacją?

 

klasy V-VI  – II etap edukacyjny

 

            Zajęcia edukacyjne, które obejmuje innowacja: język polski, informatyka, zajęcia pozalekcyjne –
redagowanie gazetki szkolnej

 

           Czas trwania: od października 2014 do czerwca 2015

 

Przewidywane efekty:

 • założenie i prowadzenie blogu,
 • zamiana biernego korzystania z Internetu na twórcze działanie,
 • korzystanie z narzędzi takich jak: edytor tekstu,  obróbka fotografii cyfrowej czy projektowanie wizualne samego blogu,
 • redagowanie  różnych form wypowiedzi pisemnej,
 • wnikliwa obserwacja życia szkoły – najważniejszych i najbardziej interesujących wydarzeń.

 

Sposoby ewaluacji:

 • prowadzenie blogu,
 • wywiady z przedstawicielami organizacji działających na terenie gminy i powiatu,
 • opinie uczniów i rodziców,
 • obserwacje uczniów,
 • ankiety,
 • recenzje i dyskusje na temat blogu,
 • podzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami na Radzie Pedagogicznej ( sprawozdanie).

 

Motywacja wprowadzenia innowacji:

 

Dzisiaj każdy, również dziecko uczące się w szkole podstawowej, ma stały dostęp do informacji
w Internecie. Młodzi ludzie często zamykają się w domu i komunikują się ze sobą tylko przez komputer lub telefon komórkowy. Świat wirtualny staje się, zwłaszcza dla młodego pokolenia, codziennością. Oddziałuje na nie niesłychanie mocno. Wpływa na sposób myślenia, obraz współczesnego świata, kształtuje poglądy, ułatwia komunikację, daje możliwość zaprezentowania siebie i wyrażania własnych opinii.

Szczególne miejsce w tym świecie zajmują prowadzący swoje blogi. Obserwując świat i otoczenie próbują oni przedstawić rzeczywistość swoimi oczami. Ich siła oddziaływania jest ogromna. Tacy ludzie powinni charakteryzować się poczuciem odpowiedzialności, obiektywną oceną zjawisk oraz ludzi, chęcią poszukiwania idealnych bohaterów i wzorów do naśladowania, odwagą, obiektywizmem podczas przedstawiania faktów. Niesłychanie istotna jest trafność ujęcia podejmowanego tematu, zachowywanie poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej.

Bolączką współczesnej szkoły, mimo ogromnego wysiłku i zaangażowania nauczycieli, są niezadowalające lub słabe wyniki sprawdzianów wiadomości i umiejętności po klasie VI. Wyniki te pokazują, że redagowanie różnych form wypowiedzi pisemnych (krótszych i dłuższych) sprawia uczniom dużą trudność. Poszukując nowych rozwiązań doszliśmy do wniosku, że warto byłoby znaleźć nową, bardziej atrakcyjną formę zajęć doskonalącą umiejętności i niwelującą wszelkie braki uczniów. Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym naszych uczniów postanowiliśmy połączyć chęć młodzieży do zaistnienia w sieci
z możliwością kształcenia różnych form wypowiedzi pisemnej.

Innowacja wykracza poza podstawę programową, ale nie zmienia jej treści, a jedynie ją rozszerza. Takie działania podyktowane zostały analizą sprawdzianów wiadomości i umiejętności klas szóstych w naszej szkole – niezadowalające wyniki części humanistycznej.

Uwagi do realizacji:

Zajęcia będą prowadzone w ramach tzw. zajęć karcianych (KN). Będą się one odbywać w wymiarze 2 godz. tygodniowo: 1 godz. zajęć informatycznych, 1 godz. zajęć doskonalących wypowiedzi pisemne oraz zajęć redakcyjnych. Nauczyciel pełni tu rolę zarówno edukacyjną, jak i jest koordynatorem. Projekt ma charakter otwarty, można go modyfikować i dostosować do potrzeb, zainteresowań i możliwości dzieci.

 

autorzy: Magdalena Kasprzak, Renata Grzelak, Jacek Grzelak

 

 

Harmonogram przebiegu działań w innowacji .

PAŹDZIERNIK

 1. Organizacja zajęć i przydział zadań. Powołanie Zespołu w celu podejmowania ważnych spraw
  i decyzji związanych z publikacją  blogu.
 2. Zbieranie materiałów i redagowanie zaproszeń na Międzynarodowy Dzień Muzyki
  (1 października) i Dzień Edukacji Narodowej (14 października).

LISTOPAD

 1. Nauka obsługi edytora tekstów. Porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej. Załączanie
  i wysyłanie plików.
 2. Założenie blogu w serwisie Blogger.
 3. Zamieszczanie pierwszych tekstów – krótkich komunikatów z okazji rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości (11 listopada) i Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień
  (21 listopada).

GRUDZIEŃ – STYCZEŃ

 1. Nauka formatowania i wklejania różnych plików, w tym graficznych.
 2. Zbieranie materiałów do kolejnych prac związanych z: Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych (3 grudnia), mikołajkami (6 grudnia), Wigilią (24 grudnia) i Bożym Narodzeniem (25 grudnia), Światowym Dniem Środków Masowego Przekazu (24 stycznia).
 3. Redagowanie listów.
 4. Zamieszczanie tych form na blogu.

LUTY

 1. Podsumowanie zadań. Przegląd i ocena dotychczasowego dorobku pracy uczniów.
 2. Redagowanie nowych form wypowiedzi – pozdrowień z ferii i życzeń z okazji Walentynek.
 3. Zamieszczanie tych form na blogu.

MARZEC

 1. Redagowanie sprawozdań z: Pierwszego Dnia Wiosny (21 marca) i Międzynarodowego Dnia Teatru (27 marca).
 2. Zamieszczanie tych form na blogu.

KWIECIEŃ

 1. Zbieranie informacji o tradycjach wielkanocnych i pisanie opowiadania na ten temat (okres wielkanocny).
 2. Pisanie ogłoszenia na koncert charytatywny organizowany dla kolegi z naszej szkoły (początek kwietnia).
 3. Pisanie zaproszeń na Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia) i Międzynarodowy Dzień Tańca (29 kwietnia).
 4. Zamieszczanie tych form na blogu.

 MAJ

 1. Zbieranie informacji na temat święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja i redagowanie opis tego wydarzenia (3 maja).
 2. Redagowanie komunikatu z okazji Dnia Unii Europejskiej (9 maja).
 3. Redagowanie życzeń z okazji Dnia Matki (25 maja).
 4. Redagowanie zaproszenia na szkolne obchody Światowego Dnia Mleka (25 maja).
 5. Zamieszczanie tych form na blogu.

CZERWIEC

 1. Zbieranie materiałów dotyczących obchodów Dnia Dziecka i pisanie sprawozdania (początek czerwca).
 2. Zamieszczenie tej formy na blogu.
 3. Zakończenie prac projektowych. Poddanie blogu ocenie. Ułożenie ankiety i umieszczenie jej
  na blogu .
 4. Podsumowanie pracy w zespołach. Przeprowadzenie rozmów indywidualnych z dziećmi dotyczących przebiegu innowacji. Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców.

 

 

 

Accessibility