Ogłoszenia

 

Zarządzenie Nr KOR.0050.10.2021

 Informacja w sprawie opieki stomatologicznej

Z dniem 12 września 2019 r. weszła w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Przepisy tej ustawy nakładają na organ prowadzący szkoły obowiązki związane z zapewnieniem uczniom opieki stomatologicznej.

Zgodnie z art. 12 tej ustawy w przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący szkołę zawiera porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych, w którym określa się sposób organizacji udzielania świadczeń.

Zatem w sytuacji, gdy w szkole nie ma zorganizowanego gabinetu dentystycznego organ prowadzący ma obowiązek do zawarcia porozumienia z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci   i młodzieży.

Wobec takich przepisów prawa, po przeanalizowaniu możliwości posiadanych przez ewentualnych świadczeniodawców w zakresie miejsca świadczenia usług oraz liczby uczniów do objęcia opieką informuję, że podmiotem udzielającym bezpłatnych (finansowanych przez NFZ) świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych na terenie gminy Władysławów będą gabinety znajdujące się w następujących Zakładach Opieki Zdrowotnej, z którymi Organ Prowadzący szkoły podpisał porozumienia:

1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Władysławowie, ul. Kaliska 4, 62-710  Władysławów

Gabinet Stomatologiczny – Hanna Kowalczyk,

2) Niepubliczny  Zakład Opieki Zdrowotnej w Wyszynie, ul. Jana Pawła II 20A, 62-710 Władysławów

Prywatny Gabinet Stomatologiczny – Małgorzata Filas        

             

            W związku z powyższym prosimy obojga rodziców o podpisanie oświadczeń                                 o wyrażeniu zgody na świadczenia ogólnostomatologiczne ze wskazaniem na gabinet w danym ośrodku. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody podpisują sprzeciw i oddawają wychowawcom poszczególnych klas.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zawartymi porozumieniami usługi stomatologiczne realizowane będą na podstawie zgłoszeń telefonicznych rodzica uprawnionego ucznia     w godzinach pracy gabinetów tj.:

Gabinet Stomatologiczny – Hanna Kowalczyk,

poniedziałek – godz.8,00 – 12,00

wtorek – godz. 14,00 – 18,00

środa  – godz. 8,00 – 12,00

 

Prywatny Gabinet Stomatologiczny – Małgorzata Filas   

 poniedziałek – 12,00 – 18,00

środa – 9,00 – 12,00

piątek –  9,00 – 15,00

Procedury reagowania

 

 Szkoła Podstawowa

W Kunach

ROZDZIAŁ I

 

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

 

Zagrożenia zewnętrzne

 

 1. Ewakuacja w trakcie lekcji i przerwy – zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu
 2. Wtargnięcie napastnika (terrorysty) do szkoły
 3. Podłożenie ładunku wybuchowego
 4. Wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły

 

 1. Ewakuacja w trakcie lekcji i przerwy – zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu w Szkole Podstawowej iw Kunach

 

Alarm lokalny w szkole jest jednym z kilku rodzajów alarmów, które mogą być ogłaszane w konsekwencji wystąpienia zagrożeń ekologicznych lub innych spowodowanych działalnością człowieka. Ma on na celu zapewnienie bezpieczeństwa w razie zagrożenia życia i zdrowia młodzieży przebywającej na terenie szkoły. Najczęstszymi przyczynami, dla których może zajść konieczność ogłoszenia alarmu w szkole, są zagrożenia związane z powstaniem pożaru, a także możliwość rozprzestrzenienia na terenie szkoły niebezpiecznych substancji chemicznych lub ładunków wybuchowych.

Najważniejszym działaniem, jakie należy podjąć w przypadku stwierdzenia zagrożenia, jest jak najszybsze powiadomienie o niebezpieczeństwie wszystkich osób znajdujących się w strefie zagrożenia i natychmiastowe podjęcie działań mających na celu ratowanie zdrowia i życia osób zagrożonych. W tym celu korzystamy z sygnału alarmu lokalnego, którym w szkole są trzy sygnały dzwonka, trwające około 10 sekund każdy, następujące bezpośrednio po sobie.

Alarm lokalny w szkole jest sygnałem, który powinien być znany wszystkim uczniom i pracownikom szkoły. Tylko w wypadku, gdy nastąpiło bezpośrednie zagrożenie życia, nauczyciel sam podejmuje decyzję o ewakuacji, nie czekając na ogłoszenie alarmu.

O ewakuacji decyduje dyrektor, który po otrzymaniu meldunku od nauczyciela lub innej osoby zgłaszającej zagrożenie oraz rozpoznaniu sytuacji podejmuje decyzję o zawiadomieniu służb (policja, straż pożarna) i ogłoszeniu alarmu. W sytuacji braku prądu, sygnał alarmowy może być ogłaszany za pomocą dzwonka ręcznego z komunikatem słownym podawanym przez osoby ogłaszające alarm. Jest to sygnał do natychmiastowego działania dla wszystkich  pracowników szkoły oraz do bezwzględnego wykonywania poleceń nauczycieli przez uczniów. W dużej liczbie przypadków wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego niezbędne jest  wezwanie odpowiednich służb drogą telefoniczną. Procedura wezwania powinna odbywać się zgodnie z poniższym schematem:

 • wybranie numeru odpowiedniej służby. Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora danej służby podanie następujących informacji:

– rodzaj stwierdzonego zagrożenia

                  – nazwę i adres szkoły

– imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję

                  –  telefon kontaktowy

– zrealizowane dotąd działania w reakcji na zagrożenie

W dużej liczbie przypadków wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego niezbędne jest wezwanie odpowiednich służb drogą telefoniczną.

 

 • potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia i zapisanie danych przyjmującego zgłoszenie.

O zagrożeniu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby:

Policja 997

Straż Pożarna 998

Pogotowie Ratunkowe 999

Europejski Telefon Alarmowy obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej 112

Pogotowie Energetyczne 991

Pogotowie Gazowe 992

Pogotowie Ciepłownicze 993

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987

Infolinia Policji (połączenie bezpłatne) 800 120 226.

Wszystkie działania od tej chwili mają prowadzić do jak najszybszej ewakuacji wszystkich osób znajdujących się na terenie szkoły. Musimy wiedzieć, że od tej chwili bezwzględnie podporządkowujemy się poleceniom osób funkcyjnych. W przypadku uczniów taką osobą jest nauczyciel, z którym w tym momencie mamy zajęcia. Akcją nie może kierować wiele osób, bo prowadzi to tylko do dezorientacji i możliwości wybuchu paniki.

Po rozpoznaniu zagrożenia i dokonaniu oceny sytuacji nauczyciel decyduje o możliwej i najkrótszej drodze ewakuacji z budynku. Uczniowie na polecenie nauczyciela ustawiają się w szeregu i w sposób zorganizowany kierują się do wskazanego wyjścia ewakuacyjnego. Należy się poruszać po prawej stronie korytarzy i klatek schodowych, wykonując polecenia osób funkcyjnych. Jeżeli alarm zostanie ogłoszony w czasie przerwy, uczniowie powinni skupić się wokół najbliżej stojącego nauczyciela. Nauczyciele i uczniowie, którzy mają lekcje na wyższych kondygnacjach, schodzą po stwierdzeniu, że uczniowie niższych kondygnacji opuścili już budynek i drogi ewakuacyjne są już wolne. Po opuszczeniu budynku uczniowie wraz z nauczycielem udają się na miejsce zbiórki. Jeżeli alarm jest ogłoszony w czasie przerwy to natychmiast udajemy się (jeżeli tylko nie zagraża to naszemu bezpieczeństwu) pod salę, gdzie mamy mieć zajęcia i stamtąd pod opieką nauczyciela postępujemy jak wyżej.

Zbiórka na placu alarmowym służy sprawdzeniu obecności uczniów klas i ustalenia osób nieobecnych. Jest to bardzo istotne dla prowadzenia akcji ratunkowej przez wezwane służby ratownicze.

Najważniejsze zasady, które powinien pamiętać i przestrzegać każdy uczeń z chwilą ogłoszenia alarmu w szkole:

 • słuchaj i wykonuj dokładnie polecenia nauczyciela
 • bądź opanowany, nie ulegaj panice
 • po przerwaniu zajęć udaj się na miejsce zbiórki wraz z klasą drogą wskazywaną przez nauczyciela
 • pomagaj osobom słabszym
 • bezwzględnie podporządkowuj się osobom funkcyjnym
 • nie lekceważ zagrożenia, nawet wówczas, gdy nie zagraża ci bezpośrednio.

W przypadku osób niepełnosprawnych bezpieczna ewakuacja powinna uwzględniać rodzaj oraz stopień niepełnosprawności, wiek wychowanków i ewentualne wykorzystanie na potrzeby ewakuacji pomocy ze strony innych osób (pracowników, uczniów).

Aby ułatwić ewakuację osób z niepełnosprawnościami możemy wykorzystać informacje zawarte w procedurach ewakuacji lub instrukcji bezpieczeństwa budynku:

 • należy sporządzić listę uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 • należy rozplanować zajęcia klas, w których uczą się osoby niepełnosprawne w taki sposób, by osoby te nie musiały przemieszczać się poza najniższą kondygnację naziemną budynku (przeważnie parter), należy przystosować drogi ewakuacyjne do poruszania się osób z różną niepełnosprawnością
 • należy wyznaczyć opiekuna osoby niepełnosprawnej na czas ewakuacji.

Osoby niepełnosprawne ruchowo często są w stanie samodzielnie pokonać drogę do bezpiecznego miejsca, może to jednak opóźniać czas ewakuacji całej placówki. Jest to szczególnie istotne w pierwszej fazie opuszczania budynku. Warto uwzględnić konieczność przepuszczenia przed osobę niepełnosprawną strumienia ewakuowanych.

Bezpieczne, docelowe miejsce ewakuacji nie zawsze będzie znajdować się poza budynkiem szkolnym. W przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, miejsce takie powinno mieć odpowiednie wymiary (co najmniej 900 x 1400 mm). Jego położenie w pobliżu pionowej drogi ewakuacyjnej (schodów) wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa osoby niepełnosprawnej.

Samodzielne pokonywane dróg ewakuacyjnych przez osoby niewidome i niedowidzące może się wiązać z ogromnym stresem. Pomóc mogą wprowadzone w placówce rozwiązania łagodzące ten efekt: poziome znaki fluorescencyjne na podłogach i ścianach, podświetlone poręcze schodów, progi i przeszkody w kolorach kontrastujących z barwą ścian i otoczenia oraz oświetlenie ewakuacyjne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest organizowanie tzw. grup pomocy koleżeńskiej oraz przydzielanie opiekunów uczniom niewidomym lub niedowidzącym. W pozostałych przypadkach niepełnosprawności aspekt przystosowania dróg ewakuacyjnych należy rozpatrywać indywidualnie.

Przykłady technik ewakuacji osób z niepełnosprawnościami:

 • wykorzystanie krzesełka lub wózka inwalidzkiego – ratownicy sadzają na nim osobę wymagającą pomocy, a następnie chwytają za nóżki oraz oparcie
 • chwyt strażacki – ratownik przekłada swoją rękę między nogami osoby ratowanej, zaciskając ją na nadgarstku zwisającej ręki ratowanego, kładzie go sobie na barkach. chwyt kończynowy – jeden ratownik staje za głową ratowanego i chwyta go pod pachy, drugi ratownik jest odwrócony do ratowanego plecami i chwyta go pod kolana
 • chwyt na barana – ratowany znajduje się na plecach ratownika, który podtrzymuje go obydwiema rękami za uda
 • chwyt kołyskowy – klasyczny sposób przenoszenia małych dzieci
 • wykorzystanie koca lub innego podobnego rozmiarami materiału – koc owija się wokół rąk i głowy
  • ratowanie w ten sposób, by możliwe było ciągnięcie osoby po płaskiej równej powierzchni (szczególnie przydatne przy ewakuacji osób o dużej masie ciała, nieprzytomnych oraz w zadymieniu gdzie nie ma możliwości przyjęcia postawy wyprostowanej).
 1. Wtargnięcie napastnika (terrorysty) do szkoły
 1. Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz (zabarykaduj się) – szybkie zamknięcie drzwi może uniemożliwić napastnikowi wejście do pomieszczenia i zabicie kolejnych osób
 1. Wycisz i uspokój uczniów – wszelkie dźwięki wydostające się z sal lekcyjnych mogą spowodować próbę wejścia napastnika do pomieszczenia lub ostrzelanie sali lekcyjnej przez drzwi czy ścianę
 1. Zaopiekuj się uczniami , którzy potrzebują pomocy – należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, które specyficznie reagują na stres i mogą mieć problemy z opanowaniem emocji
 1. Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony – niespodziewane sygnały telefonów mogą zdradzić obecność osób wewnątrz zamkniętych pomieszczeń i zachęcić napastnika do wejścia
 2. Poinformuj policję wysyłając informację tekstową – SMS o zaistniałej sytuacji – w przypadku wtargnięcia napastnika do szkoły niezbędnym jest natychmiastowe przekazanie informacji policji
 3. Zasłoń okno, zgaś światło – należy zaciemnić salę aby utrudnić obserwację osób zabarykadowanych w salach lekcyjnych przez osoby współpracujące z napastnikami, a znajdujące się na zewnątrz obiektu szkolnego
 1. Nie przemieszczaj się – przemieszczanie się może powodować dźwięki lub cień, który może zostać zauważony przez napastników
 1. Stań poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi – przebywanie w świetle drzwi rzuca cień i może zostać zauważone przez napastników
 1. Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze – z reguły napastnicy strzelają na wysokości około 1 do 1,5 m. Strzały z broni palnej bez problemu penetrują drzwi i mogą zabić osoby znajdujące się wewnątrz
 1. Jeżeli padną strzały, nie krzycz – napastnicy oddając na ślepo strzały przez zamknięte drzwi chcą sprowokować krzyki przerażonych osób i upewnić się czy w salach rzeczywiście nikogo nie ma
 1. Nie otwieraj nikomu drzwi – interweniujące oddziały policji w przypadku takiej konieczności same otworzą drzwi. Napastnicy mogą zmusić osoby funkcyjne do przekazania komunikatu, który ma spowodować otwarcie drzwi
 1. W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę, która może być ostatnią szansą na uratowanie życia – w sytuacji obecności aktywnego strzelca jego celem jest zabicie jak największej liczby ludzi. W takiej sytuacji podjęcie walki może dać jedyną szansę na uratowanie życia

W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikami, którzy dążą do przejęcia kontroli nad szkołą:

 1. Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika – wszelkie próby oporu mogą być uznane przez napastników jako akt agresji i zakończyć się śmiercią zakładników
 1. Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np. telefon – wszelkie próby oszukania napastników mogą zakończyć się śmiercią osoby oszukującej
 1. Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia – w takim przypadku ewentualne niewykonanie polecenia napastników nie zostanie potraktowane jako próba oporu
 1. Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego – w takiej sytuacji patrzenie w oczy może zostać uznane za akt prowokacji i agresji
 1. Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika – odwracanie plecami może zostać uznane jako akt agresji czy lekceważenia, utrudnia także orientację w sytuacji
 1. Nie zwracaj na siebie uwagi – niezwracanie na siebie uwagi może zwiększyć szansę na uratowanie życia w przypadku, gdy zamachowcy zdecydują się zabić kogoś dla przykładu
 1. Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny – brak szacunku i agresja mogą zostać ukarane przez zamachowców
 1. Nie oszukuj terrorysty – oszustwo może zostać potraktowane jako brak szacunku czy agresji i zostać ukarane
 1. Uspokój uczniów, zawsze zwracaj się do nich po imieniu – zwracanie się do uczniów po imieniu pozwala na ich spersonalizowanie, co może spowodować lepsze ich traktowanie przez zamachowców
 1. Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami – wiedza ta w konsekwencji obniży agresję ze strony zamachowców wobec dzieci, których zachowanie odstaje od reszty
 1. Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów – każda aktywność podjęta bez zgody zamachowców może zostać potraktowana jako akt oporu czy agresji i w konsekwencji ukarana
 1. Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty – nigdy nie wiadomo, kiedy kolejny raz będziemy mogli napić się czy zjeść posiłek. W przypadku działań antyterrorystycznych podjętych przez policję:
 1. Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów – możesz zostać uznany za terrorystę – policja w trakcie operacji odbijania zakładników nie jest w stanie odróżnić napastników od ofiar
 1. Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, dyskutować z nimi – próba pomocy siłom bezpieczeństwa bez ich wyraźnej zgody czy prośby może zostać potraktowane jako akt agresji
 1. Połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości głowy – taka pozycja pozwala widzieć ewentualne niebezpieczne narzędzia będące w posiadaniu zamachowców, którzy wtopili się w szeregi zakładników
 1. Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej działaniom – postawa taka ułatwia działania policji, a także identyfikację zamachowców, którzy próbują się wtopić w szeregi napastników
 1. Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących – tarcie oczu tylko pogarsza skutki użycia gazu łzawiącego
 1. Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami – wszelkie samowolne działania mogą zostać potraktowane jako akt agresji i mogą utrudnić akcję ratunkową
 1. Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy – policja zbiera kluczowe informacje mające się przyczynić do skutecznej akcji uwolnienia zakładników i identyfikacji zamachowców
 1. Bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego terrorysty dopóki twoja tożsamość nie zostanie potwierdzona – w pierwszej fazie operacji odbijania zakładników policja nie jest w stanie odróżnić zakładników od napastników, którzy często próbują się wtapiać w tłum i uciec z miejsca ataku
 1. Po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej, oddal się we wskazanym kierunku – w przypadku interwencji sił bezpieczeństwa należy wykonać polecenia dokładnie tak, jak tego chcą siły interwencyjne
 1. Nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru – najważniejsze jest uratowanie życia i zdrowia, a dopiero później ratowanie dóbr materialnych.

 

 1. Podłożenie ładunku wybuchowego

 

 

Specyfika zamachu bombowego polega na tym, że nie rozróżnia on „swoich” czy „obcych”, inaczej niż w przypadku porwania lub użycia broni palnej, które dotyczą konkretnych osób. Przez materiał wybuchowy rozumiemy związek chemiczny lub mieszaninę kilku związków chemicznych, która jest zdolna w odpowiednich warunkach do gwałtownej reakcji chemicznej i której towarzyszy wydzielenie wielkiej liczby produktów gazowych w postaci wybuchu (detonacji lub deflagracji). Określenie ładunek materiału wybuchowego oznacza określoną ilość materiału wybuchowego przygotowanego do wysadzenia.

Otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego:

1) Prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego zapamiętaj jak największą ilość szczegółów – uzyskane informacje/szczegóły mogą być istotne dla policji dla identyfikacji sprawcy alarmu

2) Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub zapamiętane informacje – w przypadku stresującej sytuacji po pewnym czasie możesz mieć problemy z przypomnieniem sobie istotnych informacji

3) Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną w szkole za uruchomienie strategii – osoba odpowiedzialna może zarządzić ewakuację całości personelu szkoły

4) Po usłyszeniu odpowiedniego sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij niezwłocznie ewakuację zgodnie z planem ewakuacji  . Ma ona na celu ochronę personelu przed skutkami ewentualnej eksplozji ładunku.

5) Nie używaj telefonu komórkowego – eksplozja ładunku może zostać zainicjowana falami emitowanymi przez telefon komórkowy

6) Sprawdź, jeżeli możesz, czy w klasie pozostały przedmioty, które nie należą do jej wyposażenia – stwierdzenie obecności nieznanego przedmiotu w klasie może przyspieszyć akcję policji i zminimalizować skutki ewentualnej eksplozji

7) Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub  funkcjonariuszy służb – w trakcie uruchomienia strategii niezbędna jest dyscyplina i niezwłoczne wykonywanie wszystkich poleceń osoby kierującej sytuacją kryzysową

8) W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za kierowanie działaniami kryzysowymi – szybkie sprawdzenie obecności wszystkich dzieci, ułatwi zakończenie ewakuacji całości personelu szkoły

9) Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu – informacja ta pozwoli rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg ewakuacyjnych

Przez podejrzany pakunek rozumiemy przesyłkę, która może zawierać ładunek wybuchowy.

 1. Wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły

Przez zagrożenie chemiczne rozumiemy uwolnienie niebezpiecznych dla ludzi i środowiska pierwiastków chemicznych oraz ich związków, mieszanin lub roztworów występujących w środowisku lub powstałych w wyniku działalności człowieka. Zagrożenie może wynikać także z stosowania broni biologicznej (broń B, broń bakteriologiczna). W broni B ładunki bojowe są wypełnione mikroorganizmami chorobotwórczymi: bakteriami (wąglik, bruceloza etc.) wirusami (ospy, gorączki krwotocznej, zapalenia mózgu, wirusa HIV), toksynami (rycyna, toksyna otulinowa), grzybami lub pierwotniakami.

SYTUACJA, GDY NASTĄPIŁO SKAŻENIE SZKOŁY (SZKOŁA OTRZYMUJE INFORMACJĘ  O MOŻLIWYM SKAŻENIU SUBSTANCJĄ CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ – NP. TELEFON O ZAMIARZE ATAKU).

Należy wówczas:

1) zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, a osoby przebywające na zewnątrz ewakuować do budynku szkoły przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru

2) natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby – policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego ataku

3) w budynku – szkole, zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne

4) w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki – maski pyłowe, gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę utlenioną, mydło, olej parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus do zmywania skóry

5) przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek przeniknięcia środka biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą zabezpiecza przed nadmiernym pochłanianiem substancji

6) powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego wysiłku

 

7) do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie wolno opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, przebywać w pobliżu okien i innych otworów wentylacyjnych

8) oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od nich wytycznymi.

 

SYTUACJA, GDY SZKOŁA ZOSTAŁA SKAŻONA SUBSTANCJĄ CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ, A ZAGROŻENIE ZOSTAŁO WYKRYTE NATYCHMIAST LUB SZYBKO PO JEGO POJAWIENIU SIĘ.

Należy wówczas:

1) nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać cieczy

2) aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. kocem

3) pozamykać okna oraz drzwi, nie dopuścić do przeciągów

4) opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji i nie wpuszczać do niego innych osób

5) powiadomić osobę odpowiedzialną za zarządzanie kryzysowe w szkole – dyrektora, osobę upoważnioną przez dyrekcję

6) zaalarmować wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły i ewakuować je w rejon ewakuacji ( budynek patrz p. 10), przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru

7) natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji powiadomić odpowiednie służby – policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego zagrożenia

8) jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie ręce wodą i mydłem, zdjąć ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włożyć do plastikowego worka

9) po kontakcie z substancją nie wolno: jeść, pić, palić do czasu uzyskania zgody odpowiednich służb – policja, straż pożarna, wyspecjalizowana jednostka zwalczania skażeń i zakażeń

10) w obiekcie – budynku, do którego nastąpiła ewakuacja zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne

11) sporządzić listę osób, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się w odległości ok. 5 m od niej. Listę przekazać policji.

12) w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki – maski pyłowe, gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę utlenioną, mydło, olej parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus do zmywania skóry

13) przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek przeniknięcia środków biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń – częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą zabezpiecza przed nadmiernym pochłanianiem substancji

14) powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego wysiłku

15) oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od nich wytycznymi.

SYTUACJA, GDY SZKOŁA ZOSTAŁA SKAŻONA SUBSTANCJĄ CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ,  A ZAGROŻENIE ZOSTAŁO WYKRYTE PÓŹNO, NP. GDY POJAWIŁY SIĘ OBJAWY REAKCJI NA SUBSTANCJĘ LUB/I OGNISKA ZACHOROWAŃ:

Należy wtedy:

1) nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać cieczy

2) powiadomić osobę odpowiedzialną w szkole za zarządzanie kryzysowe – dyrektora, osobę upoważnioną przez dyrekcję

3) przykryć substancję np. kocem, aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu się 

4) pozamykać okna oraz drzwi, nie dopuścić do przeciągów

5) opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji i nie wpuszczać do niego innych osób

6) ogłosić alarm i wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników znajdujących się bezpośrednio poza budynkiem, a przebywających na terenie szkoły ewakuować do wnętrza szkoły

7) natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby – policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego zagrożenia

8) w szkole zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne a budynek szkoły wraz ze wszystkimi obecnymi wewnątrz osobami odizolować od bezpośredniego otoczenia przygotowując się do ewentualnej kwarantanny

9) oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od nich wytycznymi.

Poniższa tabela prezentuje instrukcję postępowania w przypadku skażenia substancją chemiczną lub biologiczną terenu szkoły oraz zagrożenia skażeniem ww. substancjami.

Osoby odpowiedzialne za uruchomienie procedury Dyrektor

 

W przypadku ich nieobecności – osoba przez nich upoważniona

Szkoła otrzymuje informację o możliwym skażeniu substancją chemiczną/biologiczną (np. telefon o zamiarze ataku) gdy nie nastąpiło skażenie placówki zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, osoby przebywające na zewnątrz ewakuować do budynku szkoły przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru
natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby
w budynku – szkole, zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne
w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze
przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek przeniknięcia środka biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń
powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego wysiłku
do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji, nie wolno opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, przebywać w pobliżu okien i innych otworów wentylacyjnych
oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od nich wytycznymi.
Szkoła została skażona substancją chemiczną/biologiczną,  a zagrożenie zostało wykryte natychmiast lub szybko po jego pojawieniu się nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać cieczy
aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. kocem
pozamykać okna oraz drzwi nie dopuścić do przeciągów
opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji i nie wpuszczać do niego innych osób
powiadomić administratora
zaalarmować wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły i ewakuować je w rejon ewakuacji, przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru
jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie ręce wodą i mydłem, zdjąć ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włożyć do plastikowego worka
po kontakcie z substancją nie wolno: jeść, pić, palić do czasu uzyskania zgody odpowiednich służb
w obiekcie – budynku, do którego nastąpiła ewakuacja zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne
sporządzić listę osób, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się w odległości ok. 5 m od niej. Listę przekazać policji
w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki
przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek przeniknięcia środków biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń
powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego wysiłku
oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od nich wytycznymi.
Szkoła została skażona

 

substancją

chemiczną/biologiczną

a zagrożenie zostało wykryte

późno, np. gdy pojawiły się

objawy reakcji na substancję

lub/i ogniska zachorowań:

nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie

 

sprzątać proszku, nie ścierać cieczy

powiadomić dyrektora szkoły
aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. kocem
pozamykać okna oraz drzwi, nie

 

dopuścić do przeciągów

opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono

 

obecność podejrzanej substancji i nie wpuszczać do niego innych osób

ogłosić alarm i wszystkich uczniów, nauczycieli oraz

 

pracowników znajdujących się bezpośrednio poza budynkiem, a przebywających na terenie szkoły ewakuować do wnętrza szkoły

natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby
w szkole zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, a budynek szkoły wraz ze wszystkimi

 

obecnymi wewnątrz osobami odizolować od   bezpośredniego otoczenia przygotowując się do ewentualnej kwarantanny

oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od nich wytycznymi
Sposób prowadzenia ewakuacji Ewakuację można przeprowadzić tylko na wyraźną komendę sił interweniujących i zgodnie z ich wskazówkami
Sposób reakcji na sygnał

 

dźwiękowy

Sygnał dźwiękowy – ewakuacja
Sygnały dźwiękowy – wejść i pozostać w budynku
Telefony alarmowe Policja 997

 

Straż pożarna 998

Pogotowie Ratunkowe 999

Telefon alarmowy 112

Sposób powiadamiania służb Wybierz jeden z ww.

 

numerów.

Po zgłoszeniu się

dyżurnego operatora danej

służby podaj następujące

informacje

nazwę i adres szkoły
rodzaj stwierdzonego zagrożenia
imię i nazwisko oraz pełnioną

 

funkcję

telefon kontaktowy
Zrealizowane przedsięwzięcia
potwierdź przyjęcie zgłoszenia

 

i zapisz dane przyjmującego

zgłoszenie

Sposób postępowania z uczniami

 

ze SPE

Nauczyciele odpowiedzialni za opiekę na osobami

 

niepełnosprawnymi dbają o zachowanie się przez dzieci zgodnie z potrzebami danej sytuacji. W przypadku konieczności ewakuacji zapewniają pomoc zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Zarządzanie na wypadek sytuacji

 

kryzysowej

Czynnościami realizowanymi w trakcie strategii kieruje

 

dyrektor placówki  lub osoba przez niego

wyznaczona.

Obowiązki pracowników Zapoznać się z czynnościami realizowanymi w trakcie

 

uruchamiania strategii

Brać udział w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania

 

strategii

Znać sygnał uruchamiający strategię
Mieć zapisane numery telefonów osób odpowiedzialnych za

 

uruchomienie strategii i koordynację ewakuacji osób

niepełnosprawnych

Znać swoje zadania na wypadek uruchomienia strategii
Znać miejsce ewakuacji
Szkolić uczniów w zakresie postępowania na wypadek

 

uruchomienia strategii

Stosować się do poleceń osoby zarządzającej sytuacją

 

kryzysową.

 

Zagrożenia wewnętrzne

 

 1. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole lub tzw. fali
 2. Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych
 3. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych
 4. Procedura postępowania na wypadek przypadków rozpowszechniania pornografii w szkole przez ucznia
 5. Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole

6 .Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego

 1. Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego

 

 

 1. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole lub tzw. fali
 

AGRESYWNE ZACHOWANIA UCZNIA W SZKOLE LUB PRZYPADKI TZW. FALI

 

 

Cel

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek wystąpienia na terenie szkoły zachowań agresywnych tj. agresji fizycznej i agresji słownej ucznia wobec ucznia lub nauczyciela.
Osoby odpowiedzialne
i zarządzanie
Procedura postępowania jest uruchamiana przez osobę, która zauważyła przedmiotowe zachowanie lub której je zgłoszono.
O stopniu zaawansowania procedury i podejmowanych w niej krokach decyduje: dyrektor placówki. Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor placówki lub osoba przez niego wyznaczona.
Sposób postępowania 1. Agresja fizyczna

 

 • Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie tego zjawiska. Obowiązkiem każdego pracownika szkoły, który zaobserwował atak agresji fizycznej lub został o nim poinformowany jest przerwanie tego zachowania. Pracownik szkoły powinien w sposób stanowczy
  i zdecydowany przekazać uczestnikom agresji, że nie wyraża zgody na takie zachowanie. Należy mówić dobitnie, głośno, stanowczo, używać krótkich komunikatów. W razie potrzeby należy zadbać o uniemożliwienie dalszego kontaktu miedzy

uczniami.

 • Należy powiadomić pielęgniarkę szkolną (jeśli jest w szkole), pedagoga i dyrektora szkoły oraz powiadomić wychowawcę/ów oraz rodziców agresora i ofiary.
 • W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny)
  – pracownik szkoły obecny przy zaistniałej sytuacji wzywa natychmiast karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania zgody rodziców.
 • Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy medycznej, ale bez możliwości udzielenia zgody na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.
 • Decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmują rodzice poszkodowanego.
 • Pedagog szkolny i wychowawcy klas przeprowadzają rozmowy
  z rodzicami obydwu stron oraz ze sprawcą i ofiarą. Z rozmów sporządzają notatkę.
 • Pedagog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze przemocy, wskazać, jak należy rodzić sobie
  w kontaktach z innymi,
 • W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa
  i wsparcia wymagają również świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnić im pojęcie agresji, przypomnieć normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić działania w podobnych przypadkach.

W przypadku wszczynania kolejnych ataków przez agresora,
z widocznymi skutkami pobicia – szkoła kieruje sprawę na Policję, od postępowania której zależą dalsze losy sprawcy przemocy. Wobec agresora stosuje się konsekwencje przewidziane w statucie szkoły i regulaminie.

2. Agresja słowna

 • Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie tego zjawiska
 • Należy powiadomić wychowawcę klasy, dyrektora oraz pedagoga.
 • Wychowawca (pedagog) przeprowadza rozmowę z uczniem mającą na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Rozmowę z ofiarą i agresorem należy przeprowadzić osobno.
 • Wychowawca (pedagog) przeprowadza rozmowę ze sprawcą
 •  i ofiarą w celu ustalenia okoliczności zdarzenia, ustala wraz ze sprawcą formę zadośćuczynienia.
 • O zaistniałym zdarzeniu należy poinformować rodziców uczestników zdarzenia.
 • Pedagog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze przemocy, wskazać, jak należy rodzić sobie
  w kontaktach z innymi.
 • W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa
  i wsparcia wymagają również świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnić im pojęcie agresji, przypomnieć normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić działania w podobnych przypadkach.
 • W poważnych przypadkach np. uzyskania informacji
  o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa ściganego na wniosek poszkodowanego powiadamiana jest Policja.
 • Wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne stosuje się konsekwencje przewidziane w statucie i regulaminie szkoły.
Obowiązki pracowników szkoły Należy:

 

 • zapoznać się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania procedury.
 • brać udział w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania procedury.
 • mieć zapisane numery telefonów osób odpowiedzialnych za uruchomienie procedury
 • znać swoje zadania na wypadek uruchomienia procedury. szkolić uczniów w zakresie postępowania na wypadek uruchomienia procedury.
 • stosować się do poleceń osoby zarządzającej sytuacja kryzysową.
 1. Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych
ZNALEZIENIE W SZKOLE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
 

 

Cel

Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego
i emocjonalnego uczniów przebywających w szkole w sytuacji zagrożeń wewnętrznych związanych z rozprowadzaniem niebezpiecznych środków odurzających oraz odurzeniem alkoholem, narkotykami lub „dopalaczami”.
Osoby odpowiedzialne za zarządzanie Dyrektor szkoły, pedagog szkolny
Podstawy uruchomienia procedury Wystąpienie zagrożenia:

 

(1) rozpowszechnianiem środków odurzających (narkotyków, dopalaczy) lub alkoholu, (2) zdrowia ucznia po użyciu środka odurzającego lub spożycia alkoholu oraz (3) zdrowia ucznia
w wyniku wypadku w szkole lub poza nią.

 

 

Sposób działania

1. W przypadku znalezienia podejrzanej substancji odurzającej na terenie szkoły, należy:

 

§  zachować szczególne środki ostrożności

§  zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej uczniów oraz ew. jej zniszczeniem

§  powiadomić dyrektora szkoły, który powiadamia Policję

§  ustalić (jeżeli to możliwe), do kogo znaleziona substancja należy

§  przekazać Policji zabezpieczoną substancję oraz informację
o zaistniałej sytuacji

§  opracować i prowadzić projekty edukacyjne
dot. w/w problematyki.

2. W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie środków odurzających należy:

§  odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie

§  powiadomić pedagoga szkolnego

§  powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor powiadamia Policję

§  zażądać od ucznia w obecności innej osoby/pedagoga przekazania posiadanej substancji

§  zażądać od ucznia pokazania zawartości plecaka oraz zawartości kieszeni w obecności innej osoby/pedagoga

§  powiadomić rodziców ucznia

§  poinformować rodziców o obowiązujących procedurach
w szkole

§  przeprowadzić z uczniem w obecności rodziców dziecka rozmowę o złamaniu obowiązującego prawa szkolnego.
W dalszej kolejności należy objąć ucznia działaniami profilaktycznymi lub wychowawczymi. Wsparcia należy udzielić również rodzicom ucznia.

§  podjąć wraz z rodzicami działania profilaktyczne w zakresie posiadania i rozprowadzania środków odurzających.

3. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia alkoholem:

§  powiadomić wychowawcę klasy ucznia

§  odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie  powiadomić pedagoga szkolnego

§  przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego

§   powiadomić dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji

§  powiadomić rodziców ucznia z prośbą o przybycie do szkoły

§  poinformować rodziców o obowiązującej w szkole procedurze postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych. W dalszej kolejności należy objąć ucznia działaniami profilaktycznymi lub wychowawczymi. Wsparcia należy udzielić również rodzicom ucznia.

§  przeprowadzić rozmowę z rodzicami wskazując argumenty dla zagrożenia zdrowia, wskazać działania, instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej sytuacji.

§  powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia.

4. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia narkotykami:

§  przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy

§  poinformować pielęgniarkę/pedagoga szkolnego

§  w momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie

§  przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego

§  poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji

§  wezwać do szkoły rodziców ucznia

§  przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze postępowania

§  przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem.

§  zobowiązać rodziców do pomocy dziecku w odstąpieniu odurzania się, wskazać działania, instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej sytuacji.

§  opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy
z dzieckiem

§  wdrożyć program wychowawczo-profilaktyczny. Monitorować  i ewaluować efekty

§  powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia.

5. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia „dopalaczami”:

§  przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy

§  w momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie

§   poinformować pedagoga/psychologa szkolnego

§  przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego

§  poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji

§  wezwać karetkę pogotowia ratunkowego

§  wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia

§  przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze postępowania

§  przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności lub indywidualnie w celu wyciszenia emocji

§  udzielić pomocy i zobowiązać rodziców do pomocy dziecku
w odstąpieniu od odurzania się

§  opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy
z dzieckiem

§  wdrożyć program wychowawczo-profilaktyczny. Monitorować
i ewaluować efekty

§  powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia.

6. W przypadku odmowy współpracy przez rodziców:

§  szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub Policję

§  powiadomione instytucje wdrażają obowiązujące procedury postępowania

§  szkoła współpracuje z instytucjami w zakresie pomocy

i wsparcia ucznia

§  szkoła udziela informacji i przekazuje dotychczasowe sposoby postępowania z uczniem

§  szkoła współpracuje z Ośrodkiem Wychowawczym, w którym umieszczono ucznia

Obowiązki pracowników szkoły Należy:

 

§  zapoznać się ze skutecznymi działaniami profilaktycznymi

§  zapoznać się z rodzajami i wyglądem środków odurzających

§  zapoznać się z symptomami wskazującymi na odurzenie narkotykiem

§  zapoznać się z symptomami nadużycia alkoholu

§  zapoznać się z symptomami zachowania dealerów środków odurzających

§  prowadzić regularnie zajęcia z zakresu zagrożenia zdrowia środkami niebezpiecznymi (współpraca z Policją)

§  prowadzić systematyczne zajęcia z zakresu stosowania obowiązującego w szkole Prawa

§  realizować projekty edukacyjne z uczniami o współczesnych zagrożeniach

§  prowadzić cykliczne szkolenia dla rodziców o zagrożeniach zdrowia dzieci

§  prowadzić ciągłą obserwację uczniów w kontekście ich zdrowia i bezpieczeństwa

§  poznać nazwy instytucji pomocowych zajmujących się uzależnieniami

§   zapoznawać się ę na bieżąco z przepisami obowiązującego Prawa w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

§  zapoznawać się z programami rekomendowanymi, które możesz upowszechniać w swojej szkole (www.programyrekomendowane.pl)

 

 

 

 1. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych

 

KRADZIEŻ LUB WYMUSZENIE PIENIĘDZY

 

LUB PRZEDMIOTÓW ARTOŚCIOWYCH

 

 

Cel

Celem procedury  jest  określenie  sposobu  postępowania

 

stwierdzenia w szkole przypadku kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych, dokonanego przez ucznia.

 

 

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie

Za  uruchomienie  i  anulowanie  procedury  oraz  kierowanie  koniecznymi działaniami  odpowiadają  kolejno:  dyrektor  placówki,  w  przypadku jego nieobecności nauczyciel zastępujący dyrektora, a w przypadku jego nieobecności pedagog szkolny.
 

 

 

Sposób działania

1.  Kradzież lub wymuszenie przedmiotu znacznej wartości:  

 

·         Działania mające na celu powstrzymanie i niwelowanie tego zjawiska winny zostać podjęte bezzwłocznie;

·         Osoba,  która  wykryła  kradzież,  winna  bezzwłocznie  powiadomić dyrektora szkoły;

·         Należy przekazać sprawcę czynu (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod opiekę pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły;

·         Należy   zabezpieczyć   dowody   przestępstwa   tj. przedmiotów pochodzących z kradzieży lub wymuszenia i przekazanie ich Policji;

·         Należy zażądać, aby uczeń przekazał skradzioną rzecz, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży oraz przekazał inne przedmioty budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną rzeczą – w obecności innej osoby, np. wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, dyrektora lub innego pracownika szkoły (należy pamiętać, że pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia. Może to zrobić tylko Policja) i ewentualnych świadków zdarzenia;

·         Dyrektor szkoły winien wezwać rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy i przeprowadzić rozmowy z uczniem w ich obecności. Należy sporządzić notatkę z tej rozmowy podpisaną przez rodziców;

·         Należy powiadomić Policję;

·         Sprawca winien dokonać zadośćuczynienia  poszkodowanemu w kradzieży.

  2.  Otrzymania przez ucznia prawomocnego wyroku ukończenia

 

postępowania karnego

·         Po otrzymaniu zawiadomienia z sądu o prawomocnym ukończeniu postępowania karnego wobec ucznia dyrektor szkoły niezwłocznie na posiedzeniu   Rady   Pedagogicznej   winien   przedstawić   treść zawiadomienia;

·         Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów;

·         Następnie dyrektor szkoły powiadamia o decyzji Rady Pedagogicznej rodziców;

·        Dyrektor – na  podstawie przepisów  kodeksu postępowania administracyjnego oraz po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego – wydaje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły.

Obowiązki

 

pracowników

·         Zapoznanie się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania Procedury;

 

·         Wzięcie udziału w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania procedury;

·         Posiadanie – dostępnych w każdej chwili – numerów telefonów osób odpowiedzialnych za uruchomienie procedury;

·         Posiadanie wiedzy o swoich zadaniach na wypadek uruchomienia procedury;

·        Stosowanie się do poleceń osoby zarządzającej procedurą;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków rozpowszechniania pornografii w szkole przez ucznia.
 

 

PRZYPADEK ROZPOWSZECHNIANIA PORNOGRAFII W SZKOLE PRZEZ UCZNIA

  Cel
Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów, na wypadek zagrożenia wewnętrznego związanego z rozpowszechnianiem materiałów o charakterze pornograficznym.
Osoby odpowiedzialne za zarządzanie
Dyrektor szkoły.

 

W przypadku jej/jego nieobecności – osoba przez nią/niego upoważniona.

Sposób działania
·         W przypadku powzięcia przez nauczyciela/rodzica lub inną osobę informacji o rozpowszechnianiu przez ucznia pornografii
w Internecie, w szkole należy bezzwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz administratora sieci o zaistniałym zdarzeniu.·         W przypadku, gdy uczeń przekazuje informację o osobach, które pokazywały materiały pornograficzne, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu uniknięcia ewentualnych konsekwencji, które mogą być związane z przemocą skierowaną wobec tego ucznia przez sprawców zdarzenia.·         Dyrektor szkoły winien przekazać informację o stwierdzonym zagrożeniu pracownikom szkoły.·         Wychowawca klasy i pedagog szkolny winien podjąć działania profilaktyczne wśród uczniów w celu wskazania zagrożeń, jakie niesie za sobą upublicznianie materiałów o charakterze pornograficznym oraz wskazania możliwych konsekwencji tego typu działań.·         Dyrektor winien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia, który rozpowszechniał materiały pornograficzne.

 

·         Wychowawca lub pedagog szkolny winien przeprowadzić rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia.

 1. Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole

 

WYPADEK UCZNIA W SZKOLE
Cel
Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników szkoły gwarantujących poszkodowanemu w wypadku w szkole uczniowi należytą opiekę i niezbędną pomoc.
 

 

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie

Dyrektor szkoły.

 

W przypadku jego nieobecności – osoba upoważniona przez niego.

 

 

Sposób działania

Wypadek ucznia jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły: na terenie szkoły lub poza jej terenem (w trakcie wycieczki lub wyjścia pod opieką nauczycieli).

 

4.      Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu

Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy. Udzielenie pierwszej pomocy w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego pracownika szkoły.

Jej nieudzielenie, szczególnie w odniesieniu do osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo ucznia, skutkuje sankcją karną.

W sytuacji wypadku ucznia, nauczyciel przerywa lekcję, wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce,                      w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów. Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia dyrektora szkoły o sytuacji.

5.      Obowiązek powiadamiania i zabezpieczenia miejsca zdarzenia

O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: rodziców (opiekunów) poszkodowanego, pracownika szkoły odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i higienę pracy, społecznego inspektora pracy, organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz radę rodziców.

O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. Zawiadomień dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę i godzinę powiadomienia rodziców / opiekunów prawnych ucznia o wypadku. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi, powiadamiający o zdarzeniu ustala z nim: potrzebę wezwania pogotowia ratunkowego lub potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica i godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia. Informację                 o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza również                    w dzienniku zajęć.

W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) dyrektor lub upoważniona osoba wzywa pogotowie ratunkowe. W przypadku stwierdzenia przez lekarza potrzeby pobytu ucznia w szpitalu, należy zapewnić uczniowi opiekę w drodze do szpitala.

Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.

Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.

Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły.

6.      Zespół powypadkowy

 

Dyrektor szkoły powołuje zespół powypadkowy. W jego skład wchodzi z zasady pracownik odpowiedzialny za służby bezpieczeństwo i higienę pracy. Jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby BHP, w skład zespołu wchodzi dyrektor szkoły. W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców.

Przewodniczącym zespołu jest pracownik odpowiedzialny za BHP w szkole, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu – przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły wyznacza dyrektor.

7.      Postępowanie powypadkowe

Zespół powypadkowy:

 • przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową
 • rozmawia z uczniem (w obecności rodzica lub wychowawcy/pedagoga/psychologa szkolnego) i sporządza protokół przesłuchania
 • rozmawia ze świadkami wypadku i sporządza protokoły przesłuchania; jeżeli świadkami są uczniowie – przesłuchanie odbywa się w obecności wychowawcy lub pedagoga/psychologa szkolnego, a protokół przesłuchania odczytuje się w obecności ucznia – świadka i jego rodziców
 • sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku
 • uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego uczeń przebywał w czasie, gdy zdarzył się wypadek
 • uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem rodzaju wypadku
 • sporządza protokół powypadkowy nie później niż w ciągu 14 dni od daty uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły.

Przekroczenie 14 dniowego terminu może nastąpić w przypadku, gdy wystąpią uzasadnione przeszkody lub trudności uniemożliwiające sporządzenie protokołu w wyznaczonym terminie. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu.

Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły. Jeżeli do treści protokołu powypadkowego nie zostały zgłoszone zastrzeżenia przez rodziców ucznia poszkodowanego postępowanie powypadkowe uznaje się za zakończone. Protokół powypadkowy sporządza się w trzech egzemplarzach dla: poszkodowanego, szkoły, która przechowuje go w dokumentacji powypadkowej wypadku ucznia oraz dla organu prowadzącego lub kuratora oświaty (na żądanie).

Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się: poszkodowanego pełnoletniego i rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego. Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia, z materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się jego rodziców (opiekunów). Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego.

8.      Składanie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego

W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym informowani przy odbieraniu protokołu). Zastrzeżenia składa się przewodniczącemu zespołu: ustnie i wtedy przewodniczący wpisuje je do protokołu lub na piśmie. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności: niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego, sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący szkołę. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę może: zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych, powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

9.      Dokumentacja

Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków. Dyrektor wskazuje prawidłowe zachowania i odstępstwa od niniejszej procedury, informuje o wnioskach i podjętych działaniach profilaktycznych zmierzających do zapobiegania analogicznym wypadkom.

 

 

 

 1. Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego

 

 

 

 

POPEŁNIENIE PRZEZ UCZNIA CZYNU KARALNEGO

 

 

Cel

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego oraz udzielenie pomocy uczniowi – sprawcy czynu karalnego.
Osoby odpowiedzialne za zarządzanie Dyrektor szkoły, osoba wyznaczona w przypadku nieobecności dyrektora.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawy uruchomienia działań

 

Przypadek dotyczy czynów zabronionych przez ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich rozumianych jako przestępstwo, przestępstwo skarbowe albo wykroczenie określone w artykułach: art. 50a – posiadanie noża, maczety lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu w miejscu publicznym.

 

art. 51 – zakłócenie spokoju lub porządku publicznego

·         art. 69 – umyślne niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków,

·         art.74 – nieszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków ostrzegawczych,

·         art.76 – rzucanie przedmiotami w pojazd mechaniczny,

·         art. 85 – samowolne ustawianie, niszczenie, uszkadzanie znaków,

·         art.87 – prowadzenie pojazdu w stanie po uzyciu alkoholu,

·         art. 119 – kradzież lub przywłaszczenie,

·         art. 122 – paserstwo czyli nabycie mienia, wiedząc o tym, że pochodzi ono z kradzieży,

·         art. 124 – niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy,

·         art. 133 – spekulacja biletami, tzw. konik,

·         art. 143 – utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń użytku publicznego

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób działania

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Osoba będąca świadkiem/dostrzegła zagrożenie zobowiązana jest do powiadomienia dyrektora szkoły

 

·         Dyrektor szkoły odpowiada za ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia

·         W przypadku, gdy sprawca jest znany i przebywa na terenie szkoły, wyznaczone przez niego osoby winny zatrzymać i przekazać go dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę.

·         Dyrektor szkoły winien powiadomić rodziców ucznia o zaistniałym przypadku.

·        Dyrektor szkoły jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (np. rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub w przypadku, gdy nieletni sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość jest nieznana. Do jego obowiązków należy także zabezpieczenie ewentualnych dowodów lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich Policji.

 

 1. Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego

 

 

 

PRZYPADEK UCZNIA BĘDĄCEGO OFIARĄ CZYNU KARALNEGO

Cel Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek zidentyfikowania w szkole ucznia będącego ofiarą czynu karalnego ucznia oraz udzielenie pomocy uczniowi – ofierze czynu karalnego.
Osoby odpowiedzialne za zarządzanie Dyrektor, w przypadku nieobecności dyrektora – osoba upoważniona przez Dyrektora placówki.
 

 

Podstawy uruchomienia działań

Sytuacja, w której uczeń stał się ofiarą czynu karalnego zabronionego przez ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Sposób działania  Osoba będąca świadkiem, która dostrzegła zagrożenie, winna udzielić ofierze czynu karalnego pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnić jej udzielenie poprzez wezwanie lekarza, w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń. Następnie świadek powinien powiadomić o sytuacji dyrektora szkoły.

 

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest niezwłoczne powiadomienie rodziców ucznia – ofiary czynu karalnego.

Następnie dyrektor szkoły winien niezwłocznie wezwać Policję, szczególnie w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

W dalszej kolejności ofiara czynu karalnego powinna otrzymać pomoc, wsparcie psychologiczne.

ROZDZIAŁ

II

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia w szkole zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego

 

 

 1. Dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych
 2. Naruszenia prywatności dotyczące nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły
 3. Zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu
 4. Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie – uwodzenie, zagrożenie pedofilią
 5. Seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło dochodu osób nieletnich
 6. Bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w Internecie, nieumiejętność odróżnienia treści prawdziwych od nieprawdziwych, szkodliwość reklam
 7. Łamanie prawa autorskiego
 1. Dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych

 

Rodzaj zagrożenia pornografia, treści obrazujące przemoc i promujące szkodliwe dla zdrowia i życia dzieci, nawoływanie do samookaleczeń i samobójstw, korzystania z narkotyków
Sposób postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia Należy zabezpieczyć dowody w formie elektronicznej (zabezpieczają rodzice – może wspomagać ich przedstawiciel szkoły)
Działanie wobec sprawców zdarzenia ze szkoły – należy przeprowadzić z uczniem rozmowę na temat jego postępowania (uzmysłowić mu szkodliwość prowadzonych przez niego działań – aktywność wychowawcza)

 

– w przypadku upowszechniania przez sprawców treści nielegalnych (np. pornografii dziecięcej) należy złożyć zawiadomienie na Policję

Aktywność wobec środków jeżeli informacja na temat zdarzenia dotrze do środowiska rówieśniczego ofiary – w klasie, czy w szkole, wskazane jest podjęcie działań edukacyjnych i wychowawczych.

 

 

 1. Naruszenia prywatności dotyczące nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły – procedura reagowania.
Podstawy prawne uruchomienia procedury Kodeks Karny (art. 190a par. 2)
 

Rodzaj zagrożenia objętego procedurą

Zagrożenie to polega na naruszeniu prywatności dziecka lub pracownika szkoły poprzez nieodpowiednie lub niezgodne z prawem wykorzystanie danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły. Należy zwrócić uwagę, iż podszywanie się pod inną osobę, wykorzystywanie jej wizerunku lub danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody osobistej lub majątkowej jest w świetle polskiego prawa przestępstwem. Najczęstszymi formami wyłudzenia lub kradzieży danych jest przejęcie profilu na portalu społecznościowym w celu dyskredytacji lub naruszenia dobrego wizerunku ofiary (np. publikacja zdjęć intymnych bądź montowanych), szantażu (w celu uzyskania korzyści finansowych w zamian za niepublikowanie zdjęć bądź treści naruszających dobry wizerunek ofiary), dokonania zakupów i innych transakcji finansowych (np. w sklepach internetowych na koszt ofiary) lub uzyskania korzyści (np. usługi premium SMS). Często naruszenia prywatności łączy się z cyberprzemocą
 

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA

Opis okoliczności, analiza, zabezpieczenie dowodów W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć dowody nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem działania – w formie elektronicznej (e-mail, zrzut ekranu, konwersacja w komunikatorze lub sms). Równolegle należy dokonać zmian tych danych identyfikujących, które zależą od ofiary, tj. haseł i loginów lub kodów dostępu do platform i portali internetowych, tak aby uniemożliwić kontynuację procederu naruszania prywatności – w działaniu tym ucznia i/lub jego rodzica/opiekuna prawnego powinien wspierać nauczyciel opiekujący się pracownią informatyczną..

 

Jeśli wykradzione dane zostały wykorzystane w celu naruszenia dobrego wizerunku ofiary, bądź w innych celach niezgodnych z prawem należy dążyć do wyjaśnienia tych działań i usunięcia ich skutków, także tych widocznych w Internecie. Likwidacja stron internetowych czy profili w portalach społecznościowych, która wymagać będzie interwencji w zebrane dowody musi odbywać się za zgodą Policji (o ile została powiadomiona). Szczególnej uwagi wymagają incydenty kradzieży tożsamości w celu posłużenia się nią np. podczas zakupu towarów online lub dokonania transakcji finansowych. W tym przypadku należy skontaktować się ze sklepem lub pożyczkodawcą i wyjaśnić charakter zdarzenia.

Przyjęcie zgłoszenia i ustalenie okoliczności zdarzenia Gdy sprawcą jest uczeń – kolega ofiary ze szkoły czy klasy, uczniowie lub rodzice winni skontaktować się z dyrektorem szkoły, wychowawcą lub Szkolnym Mentorem Bezpieczeństwa Cyfrowego. W przypadku, gdy do naruszenia prywatności poprzez kradzież, wyłudzenie danych osobowych wykorzystanie wizerunku dziecka dochodzi ze strony dorosłych osób trzecich, rodzice winni skontaktować się bezpośrednio z Policją i powiadomić o tym szkołę (zgodnie z Kodeksem Karnym ściganie następuje tu na wniosek pokrzywdzonego). Istotne dla ścigania sprawcy będzie uzyskanie dowodów, że sprawca zmierzał do wyrządzenia ofierze szkody majątkowej lub osobistej. Samo podszywanie się pod ofiarę nie jest karalne.
Identyfikacja sprawcy(-ów) W przypadku, gdy dowody jasno wskazują na konkretnego sprawcę oraz na spełnianie przesłanki, iż sprawca zmierzał do wyrządzenia ofierze szkody majątkowej lub osobistej należy je zabezpieczyć i przekazać Policji. W przypadku, gdy trudno to ustalić, identyfikacji dokonać winna Policja.

 

W przypadku znanego sprawcy, który jednak nie działał z powyższych pobudek, szkoła powinna dążyć do rozwiązania problemu w ramach działań wychowawczo – edukacyjnych uzgodnionych rodzicami.

Aktywności wobec sprawców zdarzenia ze szkoły/ spoza szkoły Gdy sprawcą incydentu jest uczeń szkoły, należy wobec niego – w porozumieniu z rodzicami – podjąć działania wychowawcze, zmierzające do uświadomienia nieodpowiedniego i nielegalnego charakteru czynów, jakich dokonał. Jednym z elementów takich działań powinny być przeprosiny złożone osobie poszkodowanej.

 

Celem takich działań winno być nie tylko nabycie odpowiedniej wiedzy przez ucznia na temat wagi poszanowania prywatności w codziennym życiu, ale trwała zmiana jego postawy na akceptującą szacunek dla wizerunku i prywatności. Działania takie szkoła winna podjąć niezależnie od powiadomienia Policji/ sądu rodzinnego.

Dyrekcja szkoły winna podjąć decyzje w sprawie powiadomienia o incydencie Policji, biorąc pod uwagę wiek sprawcy, jego dotychczasowe zachowanie, postawę po odkryciu incydentu oraz opinie wychowawcy i pedagoga. Przed podjęciem decyzji o zgłoszeniu incydentu na Policję należy rozważyć, czy istnieją dowody, iż uczeń – sprawca zmierzał do wyrządzenia ofierze szkody majątkowej lub osobistej. W takim przypadku dobrym rozwiązaniem jest uzyskanie interpretacji prawnej adwokata lub radcy prawnego.

Aktywności wobec ofiar zdarzenia Ofiary incydentów należy otoczyć – w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi – opieką pedagogiczno-psychologiczną i powiadomić o działaniach podjętych w celu usunięcia skutków działania sprawcy (np. usunięcie z Internetu intymnych zdjęć ofiary, zablokowanie dostępu do konta w portalu społecznościowym). Jeśli kradzież tożsamości, bądź naruszenie dobrego wizerunku ofiary jest znane tylko jej i rodzicom, szkoła winna zapewnić poufność działań, tak aby informacje narażające ofiarę na naruszenie wizerunku nie były rozpowszechniane.
Aktywności wobec świadków Gdy kradzież tożsamości, bądź naruszenie dobrego wizerunku ofiary jest znane szerszemu gronu uczniów szkoły, należy podjąć wobec nich działania wychowawcze, zwracające uwagę na negatywną ocenę naruszania wizerunku ucznia – koleżanki lub kolegi oraz ryzyko penalizacji.
Współpraca z Policją i sądami rodzinnymi Gdy naruszenie prywatności, czy wyłudzenie lub kradzież tożsamości skutkują wyrządzeniem ofierze szkody majątkowej lub osobistej, rodzice dzieci winni o nim powiadomić Policję.
Współpraca ze służbami placówkami specjalistycznymi W przypadku konieczności podejmowania dalszych działań pomocowych wobec ofiary, można skierować ucznia, za zgodą i we współpracy z rodzicami, do placówki specjalistycznej, np. terapeutycznej.
     
 1. Zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu

 

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA DZIECI W ZWIĄZKU Z NADMIERNYM KORZYSTANIEM Z INTERNETU
Podstawy prawne uruchomienia procedury  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
 

 

Rodzaj zagrożenia objętego procedurą (opis)

Infoholizm (siecioholizm) – nadmierne, obejmujące niekiedy niemal całą dobę korzystanie z zasobów Internetu i gier komputerowych (najczęściej sieciowych) i portali społecznościowych przez dzieci. Jego negatywne efekty polegają na pogarszaniu się stanu zdrowia fizycznego (np. choroby oczu, padaczka ekranowa, choroby kręgosłupa) i psychicznego (irytacja, rozdrażnienie, spadek sprawności psychofizycznej, a nawet depresja), zaniedbywaniu codziennych czynności, oraz osłabianiu relacji rodzinnych i społecznych.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA
 

 

Przyjęcie zgłoszenia i ustalenie okoliczności zdarzenia

Infoholizm stwierdza najczęściej rodzic lub opiekun prawny dziecka. W przypadku konieczności podejmowania dalszych działań pomocowych można skierować ucznia, za zgodą i we współpracy z rodzicami, do placówki specjalistycznej, np. terapeutycznej. Kluczowe są tutaj pozostałe objawy wskazane wyżej.

 

Nauczyciele w szkole także powinni zainteresować się przypadkami dzieci nieangażujących się w życie klasy, a poświęcającymi wolne chwile na kontakt online lub przychodzącymi do szkoły po nieprzespanej nocy. Rzadziej zgłoszeń można się spodziewać  od rówieśników dziecka nadmiernie korzystającego z sieci.

 

 

Opis okoliczności, analiza, zabezpieczenie dowodów

Reakcja szkoły powinna polegać w pierwszych krokach na ustaleniu skutków zdrowotnych i psychicznych, jakie nadmierne korzystanie                        z zasobów Internetu wywołało u dziecka (np. gorsze oceny w nauce, niedosypianie, niedojadanie, rezygnacja z dawnych zainteresowań, załamanie się relacji z rodziną czy rówieśnikami). Celem tych ustaleń jest wybór odpowiedniej ścieżki rozwiązywania problemu – z udziałem specjalistów (lekarzy, terapeutów) lub bez – wyłącznie w szkole. W początkowej fazie popadania w uzależnienie do Internetu należy koncentrować się na wsparciu udzielonym w rodzinie i w szkole (psycholog/pedagog szkolny, wychowawca).
 

 

Aktywności wobec ofiar zdarzenia

         Osoba, której problem dotyczy, powinna zostać otoczona zindywidualizowaną opieką przez pedagoga/psychologa szkolnego. Pierwszym                  jej etapem będzie rozmowa (rozmowy)                            ze specjalistą, która pozwoli zdiagnozować poziom zagrożenia, określić przyczyny popadnięcia w nałóg (np. sytuacja domowa, brak sukcesów edukacyjnych w szkole, izolacja                         w środowisku rówieśniczym) i ukazać specyfikę przypadku. Każde dziecko, u którego podejrzewa się nałóg korzystania z Internetu powinno zostać profesjonalnie zdiagnozowane przez psychologa szkolnego. Czasem warto w tym zakresie skorzystać z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

Dziecku w trakcie wsparcia należy zapewnić komfort psychiczny – o jego sytuacji i specyfice uwarunkowań osobistych muszą zostać powiadomieni wszyscy uczący go i oceniający nauczyciele.

O ile nie wiedzą o problemie swojego dziecka, niezbędne jest powiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych dziecka i omówienie z nimi wspólnych rozwiązań. Tylko synergiczne współdziałanie rodziców i szkoły może zagwarantować powodzenie podejmowanych działań wspierających dziecko.

 

 

 1. Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie – uwodzenie, zagrożenie pedofilią – procedura reagowania.
 

 

NAWIĄZYWANIE NIEBEZPIECZNYCH KONTAKTÓW W INTERNECIE – UWODZENIE, ZAGROŻENIE PEDOFILIĄ

Podstawy prawne uruchomienia procedury Kodeks Karny, art. 200, 200a par 1 i 2, art. 286 par.1
Rodzaj zagrożenia objętego procedurą (opis) Zagrożenie obejmuje kontakty osób dorosłych z małoletnimi w celu zainicjowania znajomości prowadzących do wyłudzenia poufnych informacji, nawiązania kontaktów seksualnych, skłonienia dziecka do zachowań niebezpiecznych dla jego zdrowia i życia lub wyłudzenia własności (np. danych, pieniędzy, cennych przedmiotów rodzinnych).
Telefony alarmowe krajowe Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111

 

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci – 800 100 100

Zgłaszanie nielegalnych treści: Dyżurnet, dyzurnet.pl

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA

 

 

Przyjęcie zgłoszenia
i ustalenie okoliczności zdarzenia
Osobami najczęściej zgłaszającymi omawiany problem są rodzice/opiekunowie prawni dziecka lub osoby zajmujące się „poszukiwaniem pedofili”. W pierwszym przypadku informacja trafia najpierw do szkół, w drugim – na Policję. Zdarza się, że informacja uzyskiwana jest ze środowiska rówieśników ofiary.

 

Kluczowe znaczenie w działaniach szkoły ma czas reakcji – szybkość przeciwdziałania zagrożeniu ze względu na niezwykle szkodliwe konsekwencje realizacji kontaktu online, przeradzającego się w zachowania w świecie rzeczywistym: uwiedzenie i wykorzystanie seksualne, kidnaping, a także wyłudzenie pieniędzy czy przedmiotów dużej wartości. W przypadkach niebezpiecznych kontaktów inicjowanych w Internecie może dochodzić do zagrożenia życia
i zdrowia dziecka, szantażu i przymusu realizacji czynności seksualnych.

Opis okoliczności, analiza, zabezpieczenie dowodów Należy zidentyfikować i zabezpieczyć w szkole, w formie elektronicznej dowody działania dorosłego sprawcy uwiedzenia (zapisy rozmów w komunikatorach, na portalach społecznościowych; zrzuty ekranowe, zdjęcia, wiadomości e-mail).

 

Jednocześnie – bezzwłocznie – należy dokonać zawiadomienia na Policji o wystąpieniu zdarzenia.

Identyfikacja sprawcy(-ów) Ze względu na bezpieczeństwo nie należy podejmować samodzielnych działań w celu dotarcia do sprawcy, lecz udzielać wszelkiego możliwego wsparcia organom ścigania, m.in. zabezpieczyć i przekazać zebrane dowody. Identyfikacja sprawcy wykracza poza kompetencje
i możliwości szkoły w większości przypadków uwodzenia przez Internet.
Aktywności wobec sprawców ze szkoły/ spoza szkoły Nie należy podejmować aktywności zmierzających bezpośrednio do kontaktu ze sprawcą. Zadaniem szkoły jest zebranie dowodów i opieka nad ofiarą i ew. świadkami.
Aktywności wobec ofiar zdarzenia W każdym przypadku próby nawiązania niebezpiecznego kontaktu – np. w celu werbunku do sekty lub grupy promującej niebezpieczne zachowania, a także werbunku do grupy terrorystycznej należy przed wszystkim zapewnić ofierze opiekę psychologiczną i poczucie bezpieczeństwa. Podobne wsparcie winno być udzielone w przypadku zaobserwowania antyzdrowotnych i zagrażających życiu zachowań uczniów (samookaleczenia, zażywanie substancji psychoaktywnych), bowiem zachowania te mogą być inicjowane i wzmacniane poprzez kontakty w Internecie. O możliwym związku takich zachowań dzieci
z inspiracją w Internecie należy powiadomić rodziców.Pierwszą czynnością w ramach reakcji na zagrożenie jest otoczenie ofiary pomocą psychologiczno-pedagogiczną we współpracy szkoły
z rodzicami/opiekunami prawnymi. W trakcie rozmowy z dzieckiem prowadzonej w warunkach komfortu psychicznego przez wychowawcę/ pedagoga/osobę ze szkoły, do której dziecko ma szczególne zaufanie, należy uzyskać wszelkie możliwe informacje
o sprawcy i przekazać je Policji. Należy upewnić się, że kontakt ofiary ze sprawcą został przerwany, a dziecko odzyskało poczucie bezpieczeństwa. Towarzyszyć temu powinna analiza sytuacji domowej (rodzinnej) dziecka, w której tkwić może źródło poszukiwania kontaktów w Internecie. Dziecku należy udzielić profesjonalnej opieki terapeutycznej i/lub lekarskiej.Wszelkie działania szkoły wobec dziecka winny być uzgadniane
z rodzicami/opiekunami prawnymi i inicjowane za ich zgodą.
Aktywności wobec świadków Jeżeli zgłaszającym zagrożenie był rówieśnik ofiary, należy również objąć go opieką psychologiczną, pozytywnie wzmacniając jego reakcję na zdarzenie.
Współpraca
z Policją i sądami rodzinnymi
W przypadkach naruszenia prawa – szczególnie w przypadku uwiedzenia dziecka do lat 15 – obowiązkiem szkoły jest powiadomienie Policji lub sądu rodzinnego.
Współpraca ze służbami społecznymi
i placówkami specjalistycznymi
W przypadkach uwiedzenia nieletnich przez osoby dorosłe rekomenduje się – w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi – skierowanie ofiary na terapię do placówki specjalistycznej opieki psychologicznej.
     
 1. Seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło dochodu osób nieletnich – procedura reagowania

 

 
SEKSTING, PROWOKACYJNE ZACHOWANIA I AKTYWNOŚĆ SEKSUALNA JAKO ŹRÓDŁO DOCHODU OSÓB NIELETNICH
Podstawy prawne  
Kodeks Karny (art. 191a i 202)
Rodzaj zagrożenia objętego procedurą
Seksting to przesyłanie drogą elektroniczną w formie wiadomości MMS lub publikowanie np. w portalach (społecznościowych) prywatnych treści, głównie zdjęć, o kontekście seksualnym, erotycznym i intymnym.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA

 

 

Przyjęcie zgłoszenia i ustalenie okoliczności zdarzenia
Zgłoszeń przypadków sekstingu dokonują głównie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka – ofiary. Czasami informacja dociera do szkoły bezpośrednio od jej samej lub z grona bliskich znajomych dziecka.                        W rzadkich wypadkach nauczyciele i inni pracownicy szkoły sami identyfikują takie zdarzenia w sieci. Delikatny charakter sprawy, a także potencjalna penalizacja sprawcy, wymagają zachowania daleko posuniętej dyskrecji i profesjonalnej reakcji. Czasami zgłoszenia dokonują ofiary lub osoby je znające.
Opis okoliczności, analiza, zabezpieczenie dowodów             Gdy sprawcą incydentu jest uczeń szkoły, należy wobec niego – w porozumieniu z rodzicami – podjąć działania wychowawcze, zmierzające do uświadomienia nieodpowiedniego i nielegalnego charakteru czynów, jakich dokonał. Jednym z elementów takich działań powinny być przeprosiny złożone osobie poszkodowanej.

 

Celem takich działań winno być nie tylko nabycie odpowiedniej wiedzy przez ucznia na temat wagi poszanowania prywatności w codziennym życiu, ale trwała zmiana jego postawy na akceptującą szacunek dla wizerunku i prywatności. Działania takie szkoła winna podjąć niezależnie od powiadomienia Policji/ sądu rodzinnego.

Dyrekcja szkoły winna podjąć decyzje w sprawie powiadomienia o incydencie Policji, biorąc pod uwagę wiek sprawcy, jego dotychczasowe zachowanie, postawę po odkryciu incydentu oraz opinie wychowawcy i pedagoga. Przed podjęciem decyzji o zgłoszeniu incydentu na Policję należy rozważyć, czy istnieją dowody, iż uczeń – sprawca zmierzał do wyrządzenia ofierze szkody majątkowej lub osobistej. W takim przypadku dobrym rozwiązaniem jest uzyskanie interpretacji prawnej adwokata lub radcy prawnego.

Ofiary incydentów należy otoczyć – w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi – opieką pedagogiczno-psychologiczną i powiadomić o działaniach podjętych w celu usunięcia skutków działania sprawcy (np. usunięcie z Internetu intymnych zdjęć ofiary, zablokowanie dostępu do konta w portalu społecznościowym). Jeśli kradzież tożsamości, bądź naruszenie dobrego wizerunku ofiary jest znane tylko jej i rodzicom, szkoła winna zapewnić poufność działań, tak aby informacje narażające ofiarę na naruszenie wizerunku nie były rozpowszechniane.

Wyróżniamy 3 podstawowe rodzaje sekstingu, które skutkują koniecznością realizacji zmodyfikowanych procedur reagowania:

Rodzaj 1. Wymiana materiałów o charakterze seksualnym następuje tylko w ramach związku między dwojgiem rówieśników. Materiały nie uległy rozprzestrzenieniu dalej.

Rodzaj 2. Materiały o charakterze seksualnym zostały rozesłane większej liczbie osób, jednak nie dochodzi do cyberprzemocy na tym tle. Młodzież traktuje materiał jako formę wyrażenia siebie.

Rodzaj 3. Materiały zostały rozesłane większej liczbie osób w celu upokorzenia osoby na nich zaprezentowanej – lub zostają rozpowszechnione omyłkowo, jednak są zastosowane jako narzędzie cyberprzemocy.

Identyfikacja sprawców Identyfikacja sprawcy będzie możliwa przede wszystkim dzięki zabezpieczeniu dowodów – przesyłanych zdjęć, czy zrzutów ekranów portali, w których opublikowano zdjęcie(-a). Jako, że seksting jest karalny, skrupulatność i wiarygodność dokumentacji ma duże znaczenie. Należy przy tym przestrzegać zasad dyskrecji, szczególnie w środowisku rówieśniczym ofiary.
Aktywności wobec sprawców zdarzenia ze szkoły/ spoza szkoły Zidentyfikowani małoletni sprawcy sekstingu winni zostać wezwani do dyrekcji szkoły, gdzie zostaną im przedstawione dowody ich aktywności. Niezależnie od zakresu negatywnych zachowań i działań wszyscy sprawcy powinni otrzymać wsparcie pedagogiczne i psychologiczne. Konieczne są także rozmowy ze sprawcami w obecności ich rodziców zaproszonych do szkoły.

 

Rodzaj 1. Dalsze działania poza zapewnieniem wsparcia i opieki psychologiczno-pedagogicznej nie są konieczne, jednak istotne jest pouczenie sprawców zdarzenia, że dalsze rozpowszechnianie materiałów może być nielegalne i będzie miało ostrzejsze konsekwencje, w tym prawne.

Rodzaj 2. Niektóre z tego typu materiałów mogą zostać uznane za pornograficzne, w takim wypadku na dyrektorze placówki ciąży obowiązek zgłoszenia incydentu na Policję. Rozpowszechnianie materiałów pornograficznych z udziałem nieletnich jest przestępstwem ściganym             z urzędu (par. 2020 Kodeksu Karnego), dlatego też dyrektor placówki jest zobowiązany do zgłoszenia incydentu na Policję i/lub do sądu rodzinnego. Wszelkie działania wobec sprawców incydentu powinny być podejmowane w porozumieniu z ich rodzicami lub opiekunami prawnymi.

Rodzaj 3. Niektóre z tego typu materiałów mogą zostać uznane za pornograficzne – konieczne zgłoszenie takiego przypadku na Policję.         W sytuacji zaistnienia znamion cyberprzemocy, należy dodatkowo zastosować procedurę: Cyberprzemoc.

Decyzja o ewentualnym poinformowaniu opiekunów powinna być podejmowana przez pedagoga/psychologa, biorącego pod uwagę dobro małoletnich, w zależności od charakteru sytuacji.

Aktywności wobec ofiar zdarzenia Pierwszą reakcją szkoły i rodziców, obok dokumentacji dowodów, winno być otoczenie wszechstronną, dyskretną opieką psychologiczno – pedagogiczną ofiary oraz zaproponowanie odpowiednich działań wychowawczych, w przypadku upublicznienia przypadku sekstingu                     w środowisku rówieśniczym. Rozmowa na temat identyfikacji potencjalnego sprawcy powinna być realizowana w warunkach komfortu psychicznego dla dziecka – ofiary sekstingu, z szacunkiem dla jego indywidualności i przeżytego stresu.
Aktywności wobec świadków Jeśli przypadek sekstingu zostanie upowszechniony w środowisku rówieśniczym – np. poprzez przesłanie MMS do uczniów tej samej szkoły lub klasy lub publikację w portalu społecznościowym, należy podjąć działania wychowawcze, uświadamiające negatywne aspekty moralne sekstingu oraz narażanie się na dotkliwe kary.
Współpraca z Policją i sądami rodzinnymi W przypadku publikacji lub upowszechniania zdjęć o charakterze pornografii dziecięcej (co jest wykroczeniem ściganym z urzędu) kierownictwo szkoły jest zobowiązane do powiadomienia o tym zdarzeniu Policji lub sądu rodzinnego.
Współpraca ze służbami społecz. i placówkami specjalistycznymi Kontakt ofiar z placówkami specjalistycznymi może okazać się konieczny w indywidualnych przypadkach. O skierowaniu do nich decyzję powinien podjąć psycholog/pedagog szkolny wspólnie z rodzicami/opiekunami prawnymi ofiary.
     

 

 1. Bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w Internecie, nieumiejętność odróżnienia treści prawdziwych od nieprawdziwych, szkodliwość reklam

 

 

BEZKRYTYCZNA WIARA W TREŚCI ZAMIESZCZONE W INTERNECIE, NIEUMIEJĘTNOŚĆ ODRÓŻNIENIA TREŚCI PRAWDZIWYCH OD NIEPRAWDZIWYCH, SZKODLIWOŚĆ REKLAM
Podstawy prawne uruchomienia procedury  

 

Ustawa z 11 stycznia 2017r. – prawo oświatowe

Rodzaj zagrożenia objętego procedurą (opis) Brak umiejętności odróżniania informacji prawdziwych od nieprawdziwych publikowanych w Internecie, bezkrytyczne uznawanie za prawdę tez publikowanych w forach internetowych, kierowanie się informacjami zawartymi  w reklamach. Taka postawa dzieci prowadzić może do zagrożeń życia i zdrowia (np. stosowania wyniszczającej diety, samookaleczeń), skutkować rozczarowaniami i porażkami życiowymi (w efekcie korzystania z fałszywych informacji), utrudniać lub uniemożliwiać osiąganie dobrych wyników w edukacji (korzystanie z upraszczających i zawężających temat „ściąg”  i „bryków”), a także utrwalenia się u ucznia ambiwalentnych postaw moralnych.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA 
Przyjęcie zgłoszenia i ustalenie okoliczności zdarzenia Uczniowie nie umiejący odróżniać prawdy od fałszu informacji publikowanych w Internecie winni być identyfikowani przez nauczycieli                   i wychowawców w trakcie lekcji wszystkich przedmiotów. Często taka postawa ujawnia się podczas przygotowania prac domowych i jest stosunkowo łatwa do zidentyfikowania przez oceniającego je nauczyciela.
Opis okoliczności, analiza, zabezpieczenie dowodów Posługiwanie się nieprawdziwymi informacjami zaczerpniętymi z Internetu w procesie dydaktycznym – podczas lekcji lub w zadaniach domowych, każdorazowo winno być zauważone przez nauczyciela, przeanalizowane                                   i sprostowane. Przypadki spektakularne powinny być archiwizowane przez nauczycieli i wykorzystywane podczas zajęć z edukacji medialnej (informacyjnej).
Aktywności wobec sprawców zdarzenia ze szkoły/ spoza szkoły Wystarczającą reakcją jest opublikowanie sprostowania nieprawdziwych informacji i – w miarę możliwości – rozpowszechnienie  ich w Internecie, w portalach o zbliżonej tematyce.
Aktywności wobec ofiar zdarzenia i świadków Szkoła powinna prowadzić działania profilaktyczne – edukację medialną (informacyjną), zarówno w formie zajęć pozalekcyjnych, jak i w trakcie lekcji przedmiotów nieinformatycznych (np. historii, języka polskiego, wychowania w rodzinie) przez wszystkie lata nauki ucznia w szkole. Zajęcia w szkole mogą mieć charakter kilkuminutowych elementów edukacji medialnej wplecionej  w lekcje o innej tematyce i/lub lekcji ukierunkowanych na zdobywanie przez dzieci  i młodzież kompetencji medialnych.

 

 

 1. Łamanie prawa autorskiego
ŁAMANIE PRAWA AUTORSKIEGO
Podstawy prawne

 

uruchomienia

procedury

Kodeks Karny
Rodzaj zagrożenia

 

objętego

procedurą (opis)

Ryzyko poniesienia odpowiedzialności cywilnej lub karnej z tytułu naruszenia prawa

 

autorskiego albo negatywnych skutków pochopnego spełnienia nieuzasadnionych

roszczeń (tzw. copyright trolling)

 

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA

Przyjęcie zgłoszenia i ustalenie okoliczności zdarzenia W zależności od okoliczności oraz zaawansowania problemu, w którym doszło do ujawnienia sprawy, zdarzenie może zostać zgłoszone w sposób nieformalny (ustnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną, na zamkniętym lub publicznym forum internetowym, na piśmie w postaci wezwania podpisanego przez domniemanego uprawnionego lub jego pełnomocnika) lub formalny (w postaci doręczenia odpisu pozwu lub innego pisma urzędowego np. wezwania z Policji lub prokuratury). Przyjęcie zgłoszenia dokonanego w sposób nieformalny powinno zaowocować powstaniem bardziej formalnego śladu, w postaci np. notatki służbowej, zakomunikowania przełożonemu itd. w zależności od wagi sprawy.

 

Na wstępnym etapie należy przede wszystkim unikać wdawania się w argumentację, pochopnego przyznawania roszczeń lub spełniania żądań, piętnowania domniemanych sprawców itd. bez ustalenia wszystkich okoliczności sprawy, w razie potrzeby w konsultacji z prawnikiem. Prawo autorskie jest regulacją skomplikowaną, a sądy decydują w sprawach o naruszenie praw autorskich często w bardzo odmienny sposób, dlatego w większości przypadków uzyskanie fachowej pomocy prawnej jest wysoce wskazane.

Najczęstszym przypadkiem, w którym szkoła może zetknąć się z problemem naruszenia praw autorskich jest użycie materiałów prawnie chronionych na stronach internetowych szkoły, poza zakresem dozwolonego użytku, przez jej pracowników bądź uczniów. W przypadku naruszeń dokonanych przez uczniów szkoła nie może występować w roli sędziego – dochodzenie roszczeń należy pozostawić osobom uprawnionym. Szkoła powinna na każdym etapie skupić się na swojej roli edukacyjno-wychowawczej poprzez organizację lekcji na temat praw autorskich, zwracając przy tym uwagę, że powinny one rzeczowo i konkretnie informować, jakie czyny są dozwolone, a jakie zabronione prawem

Opis okoliczności,

 

analiza,

zabezpieczenie

dowodów

Należy zebrać informacje przede wszystkim o:

 

• osobie dokonującej zgłoszenia, czy jest do tego uprawniona (czy faktycznie

przysługują jej prawa autorskie do danego utworu, czy posiada ważne pełnomocnictwo itd.)

• wykorzystanym utworze (czy faktycznie jest chroniony przez prawo autorskie, w jakim zakresie został wykorzystany i czy zakres ten mieści się w zakresie posiadanych licencji lub dozwolonego użytku)

Należy zweryfikować wszystkie informacje podawane przez zgłaszającego lub inne zabezpieczenie osoby. Jeżeli np. powołuje się on na toczące się w sprawie postępowanie karne, należy  dowodów podjąć kontakt z odpowiednimi służbami celem ustalenia, czy takie postępowanie faktycznie się toczy, czego dokładnie dotyczy i jaka jest w nim rola poszczególnych osób. Taki kontakt najlepiej przeprowadzać za pośrednictwem adwokata lub radcy prawnego.

Należy sprawdzić, czy okoliczności podane w zgłoszeniu faktycznie miały miejsce i czy powoływane tam dowody nie zostały zmanipulowane.

Identyfikacja

 

sprawcy(-ów)

Dochodzenie naruszeń praw autorskich realizowane jest, co do zasady, z inicjatywy samego uprawnionego przed sądami, a w przypadku naruszeń stanowiących przestępstwo dodatkowo zaangażowane mogą być Policja i prokuratura. Szkoła nie powinna wyręczać tych organów w ich rolach ani też wkraczać w ich kompetencje.

 

Szkoła powinna skupić się na swojej roli wychowawczej i edukacyjnej, wykorzystując otrzymanie zgłoszenia  rzekomego  naruszenia  do przekazania  zaangażowanym osobom (a być może i wszystkim uczniom, nauczycielom i opiekunom) wiedzy na temat tego, jak faktycznie prawo reguluje tę konkretną sytuację.

Aktywności wobec

 

sprawców

zdarzenia ze

szkoły/

spoza szkoły

Zasadniczo o dochodzeniu roszczeń wobec sprawcy decyduje sam uprawniony (tzn. autor lub inna osoba, której przysługują prawa autorskie). Szkoła powinna natomiast podjąć działania o charakterze edukacyjno-wychowawczym, polegające na obszernym wyjaśnieniu, na czym polegało naruszenie oraz przekazaniu wiedzy, jak do naruszeń nie dopuścić w przyszłości.
Aktywności wobec

 

ofiar zdarzenia

Jeżeli osobą, której prawa autorskie naruszono, jest uczeń należy rozważyć możliwość wystąpienia w roli mediatora, aby stosownie do okoliczności ułatwić stronom ugodowe lub inne kompromisowe zakończenie powstałego sporu. Np. w przypadku, gdy ofiarą jest osoba ze szkoły, autorytet szkoły może pomóc w skłonieniu sprawcy do zaprzestania naruszeń. Z kolei w przypadku, gdy ofiarą jest osoba spoza szkoły, szkoła może pomóc sprawcy w doprowadzeniu do zaniechania naruszeń i naprawienia ich skutków bez niepotrzebnej eskalacji sporu.
Aktywności

 

wobec świadków

 

Stosownie do okoliczności, należy samodzielnie zebrać ich zeznania lub zadbać, aby zostały one zebrane przez uprawnione organy.
Współpraca

 

z Policją

i sądami

rodzinnymi

 

Ponieważ, co do zasady dochodzenie roszczeń z tytułu naruszeń zależy od decyzji uprawnionego, to uprawniony musi samodzielnie zdecydować czy zawiadamiać Policję lub składać powództwo. Stosownie do wskazanej wyżej roli mediatora, szkoła powinna zaangażować się natomiast przede wszystkim w ułatwianie zakończenia sporu bez takiej eskalacji.
Współpraca ze

 

służbami

społecznymi i

placówkami

specjalistycznymi

Warto rozważyć zorganizowanie szkoleń lub warsztatów z zakresu prawa autorskiego w internecie dla wszystkich zainteresowanych osób w szkole.
Współpraca z

 

dostawcami

Internetu i

operatorami

telekomunika-cyjnymi

Zależnie od okoliczności, może być wskazana asysta sprawcy bądź ofiary przy kontakcie z tego typu podmiotami, np. w celu zablokowania dostępu do utworu umieszczonego w Internecie z naruszeniem prawa. Ponadto, stosownie do przepisów prawa, tego typu usługodawcy mogą zostać zobowiązani do przekazania szczegółów dotyczących naruszenia dokonanego z użyciem ich usług (do czego jednak może być potrzebne postanowienie sądowe).
     

Publikacja sprawozdania finansowego – bilansu wraz z załącznikami za 2018 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe – BILANS Szkoły Podstawowej w Kunach sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Władysławów:

http://www.wladyslawow.bip.net.pl/?a=72

ZARZĄDZENIE NR 1/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Alfreda Delonga w Kunach.

z dnia 08 lutego 2019r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Alfreda Delonga w Kunach.

Na podstawie: ustawy z 14 grudnia 2016 roku. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.z 2018r. poz 996 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr KOR0050.2.2019Wójta Gminy Władysławówz dnia 30 stycznia 2019 roku

&1

Ustala się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Alfreda Delonga w Kunach.

§2.

Ustala się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Alfreda Delonga w Kunach.

&4

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi szkoły

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Załącznik Nr 1do ZARZĄDZENIA NR 1/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Alfreda Delonga w Kunach.

z dnia 08 lutego 2019r

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Alfreda Delonga w Kunach.

L.p.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Termin składania deklaracji

1.

Złożenie deklaracji przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowejo kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 Od 11 do 22 luty 2019 r.

L.p.

Rodzaj czynności postępowania rekrutacyjnego

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym (w przypadku wolnych miejsc )

1.

Składanie wniosków przez rodziców o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów

od 4.03.2019r.

do 19.03.2019r.

od 01.06.2019r.

do 14.06.2019r.

3.

Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

od 20.03.2019r.

do 29.03. 2019r.

od 15.06.2019r

do 30.06.2019r

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA; Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do placówki

15.04. 2019r.

15.07.2019r.

5.

Pisemne potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

od 16.04. 2019r.

do 22.04 2019r.

16.07.2019

31.07.2019

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

29.04.2019

10.08.2019

Załącznik Nr 2do ZARZĄDZENIA NR 1/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Alfreda Delonga w Kunach.

z dnia 08 lutego 2019r

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Alfreda Delonga w Kunach.

L.p.

Rodzaj czynności postępowania rekrutacyjnego

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

( w przypadku wolnych miejsc)

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.04. 2019 r.

do 12.04. 2019 r.

od 27 maja 2019r.

do 07 czerwca 2019 r.

2.

Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 i 158 ustawy .

do 15.04. 2019 r.

do 14 czerwca 2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16.04. 2019 r.

17 czerwca 2019 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 17.04.2019 r.

do 26.04. 2019 r.

od 18.06.2019 r.

do 27.06.2019 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29.04.2019 r.

28.06. 2019 r.

ZASADY REKRUTACJI

DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO / ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WŁADYSŁAWÓW

na rok szkolny 2019/2020

 1. Zasady wynikające z USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

 1. Do przedszkola / oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również dzieci, które ukończyły 2,5 roku – w miarę posiadania wolnych miejsc art. 31 ust. 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe

 2. Dziecko, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola / oddziału przedszkolnego do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe

 1. Zasady postępowania rekrutacyjnego

 1. Do przedszkola / oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci z terenu Gminy Władysławów.

 2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Władysławów mogą być przyjęci do przedszkola/oddziału przedszkolnego jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/ oddział przedszkolny dysponuje nadal wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Władysławów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne w oparciu o kryteria obowiązujące przy rekrutacji dzieci z Gminy Władysławów. O przyjęciu dziecka do przedszkola gminnego/ oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły.
 3. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola/ oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w tym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego – w roku 2019 deklaracje przyjmowane są do 22 lutego (nie złożenie deklaracji w/w terminie traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu).

 4. Dzieci przyjmuje się do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 5. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

 6. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

 7. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w terminie określonym przez dyrektora danego przedszkola. Wniosek o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 w terminie od 04 marca do 19 marca 2019r.

 8. Wniosek o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych placówek, tj. przedszkoli lub szkół podstawowych z oddziałem przedszkolnym – art. 156 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

 9. W załączeniu do „Wniosku o przyjęcie do przedszkola”, „Wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego” należy dołączyć dokumenty opisane we wniosku.

 10. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów określonych w ustawie (art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe) oraz kryteriów określonych w Uchwale Nr ……………… Rady Gminy we Władysławowie.

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (troje lub więcej dzieci),

 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)

 2. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

 3. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

 1. oświadczenie rodziców o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub o obieraniu nauki w systemie dziennym,

 2. oświadczenie rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu przez rodzeństwo dziecka,

 3. oświadczenie o deklarowanym pobycie dziecka powyżej 8 godzin dziennie zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

 1. Dokumenty, o których mowa w pkt 12 ppkt 2,3,4 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, albo w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

 2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 12 ppkt 1, 5, 6, 7 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” – art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe

 3. Postępowanie rekrutacyjne może być przeprowadzane w dwóch etapach.

 4. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość – art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe :

L.p.

Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. ustawowe

Punkty

1.

wielodzietność rodziny kandydata

1 punkt

2.

niepełnosprawność kandydata

1 punkt

3.

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1 punkt

4.

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1 punkt

5.

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1 punkt

6.

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1 punkt

7.

objęcie kandydata pieczą zastępczą

1 punkt

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole / oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

 1. Komisja rekrutacyjna

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

 2. Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wyznacza dyrektor przedszkola – art. 157 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. –art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

 2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, i kandydatów nieprzyjętych.

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola / szkoły podstawowej – dot. oddziału przedszkolnego.

 2. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia – art. 158 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe

 3. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych opatrzona jest datą podania jej do publicznej wiadomości i podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej – art. 158 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe

Zakwalifikowanie dziecka

do przedszkola / oddziału przedszkolnego,

nie oznacza przyjęcia go

do przedszkola / oddziału przedszkolnego

 1. Postępowanie w trybie odwoławczym

 1. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego – art. 158 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe

 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola / oddziału przedszkolnego. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.

 3. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, wnieść do dyrektora przedszkola / szkoły, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 4. Dyrektor przedszkola / szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania od rodziców. – art. 158 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe

 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola / szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 1. Rekrutacja uzupełniająca

 1. Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające przeprowadza dyrektor przedszkola / szkoły jeżeli po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole / oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 2. Do postępowania uzupełniającego stosuje się powyższe zasady i kryteria rekrutacyjne.

 1. Postanowienia końcowe

 1. O przyjęciu dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

Wójt Gminy Władysławów informuje, że termin składania wniosków na stypendium wójta, stypendium szkolne upływa 15 września 2017 roku.

Dokumenty wymagane do ubiegania się o stypendium szkolne:

– oświadczenie lub zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych   w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (tj. sierpień 2017 r.)

– oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

– oświadczenie, zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej                  o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

– ksero nakazu płatniczego za 2017 r. (kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego –      w wysokości 288 zł)

– wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów

– odcinek renty/emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymanej renty/emerytury

– oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

– oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizny, umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne nie wymienione wyżej)

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 634,00 zł netto

Wnioski można pobrać z poniższych linków, w szkole oraz w Urzędzie Gminy w pok. 114.

Więcej informacji dostępnych pod numerem tel. 63 278 80 40.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kunach informuje, że wnioski na stypendia szkolne można odbierać w szkole w gabinecie dyrektora.

WYDATKI KWALIFIKOWANE  DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

 • podręczniki, ćwiczenia, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne
 • lektury szkolne lub inne edukacyjne, edukacyjne programy komputerowe, instrument muzyczny do nauki gry
 • artykuły szkolne: (piśmiennicze, papiernicze, biurowe np. zeszyty, piórniki, bloki rysunkowe, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, temperówki, kalkulator, ołówki, długopisy, pióra, plastelina, modelina i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi), tornister torba lub plecak szkolny
 • strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego, tj:- dres sportowy (bluza sportowa, spodnie sportowe) po 1 szt. na półrocze; spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry- obuwie lekkie typu: tenisówki, halówki, trampki – po 1 parze na półrocze-adidasy – po 1 parze na półrocze
 • klawiatura, drukarka lub inne urządzenie wielofunkcyjne, tusze
 • okulary korekcyjne
 • biurko do nauki, krzesło do biurka, lampka na biurko
 • płatne zajęcia pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym, rozwojowym: korepetycje, kursy nauki języków obcych, informatyki, zajęcia sportowe, nauka tańca, nauka gry na instrumentach muzycznych, zajęcia na basenie
 • zwrot kosztów dojazdu do szkół poza miejscem zamieszkania
 • zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji
 • wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, „zieloną szkołę”, wyjścia do kina, teatru, itp. – należy udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.
 • pokrycie kosztu abonamentu internetowego (potwierdzenie zapłaty wraz z miesięczną fakturą) – 3 abonamenty na półrocze

Nie będą uwzględnione wydatki o charakterze nieedukacyjnym, np.: kurtki sportowe, rajstopy, skarpety, bielizna osobista, swetry, czapki, wkładki ortopedyczne, kamery do komputera, sprzęt rehabilitacyjny, regały na książki, stojaki na płyty, obuwie i odzież codziennego użytku.

Oryginały faktur bądź rachunków muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę. Istotne jest także by np.: plecak, obuwie, odzież itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

odbędzie się 4 września o godzinie 8.30

 

 

Wyprawka  przedszkolna

Rzeczy na zmianę

 1. buciki na przebranie – sugerowane na  rzepy  lub zatrzaski, z podeszwą antypoślizgową
 2. strój gimnastyczny w woreczku  ( koszulka, spodenki  lub dresy, dziewczynki mogą  mieć  getry)
 3. ewentualnie dodatkowa  koszulka  na  przebranie

 

 Przybory higieniczne

 1. zestaw do mycia zębów : szczoteczka, kubek, pasta
 2. chusteczki higieniczne

 Artykuły do zajęć plastyczno-technicznych

 1. kredki ołówkowe- sugerowane  grube  Bambino
 2. ołówek
 3. temperówka
 4. farby akwarelowe
 5. mały pędzelek  z miękkiego włosia
 6. kolorowanki
 7. klej w sztyfcie – 2 szt.
 8. nożyczki
 9. blok techniczny biały A4 – 2 szt.
 10. blok techniczny kolorowy A4 – 2szt.
 11. blok kolorowy  zwykły   A4- 2szt.
 12. plastelina – 2 szt.
 13. ryza papieru  ksero
 14. zeszyt w  trzy linie  16 kartkowy
 15. zeszyt w  kratkę 16 kartkowy
 16. zeszyt do  religii
 17. teczki biurowe na gumkę – 2 szt.

Rzeczy  takie   jak  zeszyty, kolorowanki, bloki, teczki na gumkę , przybory  do mycia zębów   proszę  by były  podpisane.

O  innych  artykułach  potrzebnych do zajęć  rodzice będą informowani z kilkudniowym wyprzedzeniem. Informacja  będzie  zamieszczana  na  tablicy ogłoszeń.

SP

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Alfreda Delonga w Kunach informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 193/17 Rady Gminy Władysławów z dnia 30 marca 2017 r, w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe:

Od 1 września 2017r. do obwodu Szkoły Podstawowej im. Alfreda Delonga w Kunach należą: Kuny i  Olesin.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Alfreda Delonga ogłasza na nabór dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

 

W oparciu o

 • Zarządzenie nr KOR. 0050.12.27 Wójta gminy Władysławów z dnia 24.02.2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/18.
 • Zasady rekrutacji do przedszkola gminnego / oddziałów przedszkolnych

      przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Władysławów

       na rok szkolny 2017/2018.

 

 1. Dzieci urodzone w 2011r. mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
 2. Liczba miejsc w oddziale przedszkolnym wynosi 25.
 3. Dzieci, które uczęszczały do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2016/17 a rodzice wyrażą ochotę pozostawienia ich w tymże oddziale powinny mieć wypełnioną odpowiednią deklarację. (chodzi o dzieci z rocznika 2011) (zapisy od 10 marca).
 4. Rodzice dzieci urodzonych które uczęszczały do oddziału przedszkolnego wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (zapisy od 20 marca)
 5. Dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy powinny mieć wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.( (zapisy od 10 marca)

Wnioski są do odbioru w gabinecie dyrektora

ZASADY REKRUTACJI

DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO / ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WŁADYSŁAWÓW

na rok szkolny 2017/2018

 1. Zasady wynikające z USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

 1. Do przedszkola / oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również dzieci, które ukończyły 2,5 roku – w miarę posiadania wolnych miejsc art. 31 ust. 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe

 2. Dziecko, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola / oddziału przedszkolnego do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe

 1. Zasady postępowania rekrutacyjnego

 1. Do przedszkola / oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci z terenu Gminy Władysławów.

 2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Władysławów mogą być przyjęci do przedszkola/oddziału przedszkolnego jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/ oddział przedszkolny dysponuje nadal wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Władysławów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne w oparciu o kryteria obowiązujące przy rekrutacji dzieci z Gminy Władysławów. O przyjęciu dziecka do przedszkola gminnego/ oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły.
 3. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola/ oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w tym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego – w roku 2017 deklaracje przyjmowane są do 21 lutego (nie złożenie deklaracji w/w terminie traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu).

 4. Dzieci przyjmuje się do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 5. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

 6. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

 7. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w terminie określonym przez dyrektora danego przedszkola. Wniosek o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 w terminie od 22 lutego do 20 marca 2017 r.

 8. Wniosek o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych placówek, tj. przedszkoli lub szkół podstawowych z oddziałem przedszkolnym – art. 156 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

 9. W załączeniu do „Wniosku o przyjęcie do przedszkola”, „Wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego” należy dołączyć dokumenty opisane we wniosku.

 10. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów określonych w ustawie (art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe) oraz kryteriów określonych w Uchwale Nr ……………… Rady Gminy we Władysławowie.

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (troje lub więcej dzieci),

 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)

 2. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

 3. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

 1. oświadczenie rodziców o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub o obieraniu nauki w systemie dziennym,

 2. oświadczenie rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu przez rodzeństwo dziecka,

 3. oświadczenie o deklarowanym pobycie dziecka powyżej 8 godzin dziennie zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

 1. Dokumenty, o których mowa w pkt 12 ppkt 2,3,4 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, albo w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

 2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 12 ppkt 1, 5, 6, 7 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” – art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe

 3. Postępowanie rekrutacyjne może być przeprowadzane w dwóch etapach.

 4. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość – art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe :

L.p.

Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. ustawowe

Punkty

1.

wielodzietność rodziny kandydata

1 punkt

2.

niepełnosprawność kandydata

1 punkt

3.

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1 punkt

4.

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1 punkt

5.

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1 punkt

6.

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1 punkt

7.

objęcie kandydata pieczą zastępczą

1 punkt

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole / oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

 1. Komisja rekrutacyjna

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

 2. Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wyznacza dyrektor przedszkola – art. 157 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. –art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

 2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, i kandydatów nieprzyjętych.

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola / szkoły podstawowej – dot. oddziału przedszkolnego.

 2. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia – art. 158 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe

 3. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych opatrzona jest datą podania jej do publicznej wiadomości i podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej – art. 158 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe

Zakwalifikowanie dziecka

do przedszkola / oddziału przedszkolnego,

nie oznacza przyjęcia go

do przedszkola / oddziału przedszkolnego

 1. Postępowanie w trybie odwoławczym

 1. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego – art. 158 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe

 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola / oddziału przedszkolnego. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.

 3. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, wnieść do dyrektora przedszkola / szkoły, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 4. Dyrektor przedszkola / szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania od rodziców. – art. 158 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe

 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola / szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 1. Rekrutacja uzupełniająca

 1. Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające przeprowadza dyrektor przedszkola / szkoły jeżeli po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole / oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 2. Do postępowania uzupełniającego stosuje się powyższe zasady i kryteria rekrutacyjne.

 1. Postanowienia końcowe

 1. ZASADY REKRUTACJI

  DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO / ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

  PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

  PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WŁADYSŁAWÓW

  na rok szkolny 2017/2018

  1. Zasady wynikające z USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

  1. Do przedszkola / oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również dzieci, które ukończyły 2,5 roku – w miarę posiadania wolnych miejsc art. 31 ust. 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe

  2. Dziecko, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola / oddziału przedszkolnego do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe

  1. Zasady postępowania rekrutacyjnego

  1. Do przedszkola / oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci z terenu Gminy Władysławów.

  2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Władysławów mogą być przyjęci do przedszkola/oddziału przedszkolnego jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/ oddział przedszkolny dysponuje nadal wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Władysławów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne w oparciu o kryteria obowiązujące przy rekrutacji dzieci z Gminy Władysławów. O przyjęciu dziecka do przedszkola gminnego/ oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły.
  3. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola/ oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w tym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego – w roku 2017 deklaracje przyjmowane są do 21 lutego (nie złożenie deklaracji w/w terminie traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu).

  4. Dzieci przyjmuje się do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

  5. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

  6. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

  7. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w terminie określonym przez dyrektora danego przedszkola. Wniosek o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 w terminie od 22 lutego do 20 marca 2017 r.

  8. Wniosek o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych placówek, tj. przedszkoli lub szkół podstawowych z oddziałem przedszkolnym – art. 156 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

  9. W załączeniu do „Wniosku o przyjęcie do przedszkola”, „Wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego” należy dołączyć dokumenty opisane we wniosku.

  10. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów określonych w ustawie (art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe) oraz kryteriów określonych w Uchwale Nr ……………… Rady Gminy we Władysławowie.

  1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (troje lub więcej dzieci),

  1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)

  2. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

  3. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

  1. oświadczenie rodziców o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub o obieraniu nauki w systemie dziennym,

  2. oświadczenie rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu przez rodzeństwo dziecka,

  3. oświadczenie o deklarowanym pobycie dziecka powyżej 8 godzin dziennie zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

  1. Dokumenty, o których mowa w pkt 12 ppkt 2,3,4 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, albo w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

  2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 12 ppkt 1, 5, 6, 7 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” – art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe

  3. Postępowanie rekrutacyjne może być przeprowadzane w dwóch etapach.

  4. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość – art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe :

  L.p.

  Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. ustawowe

  Punkty

  1.

  wielodzietność rodziny kandydata

  1 punkt

  2.

  niepełnosprawność kandydata

  1 punkt

  3.

  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

  1 punkt

  4.

  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

  1 punkt

  5.

  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

  1 punkt

  6.

  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

  1 punkt

  7.

  objęcie kandydata pieczą zastępczą

  1 punkt

  1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole / oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

  1. Komisja rekrutacyjna

  1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

  2. Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wyznacza dyrektor przedszkola – art. 157 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

  3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. –art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

  4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

  1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

  2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, i kandydatów nieprzyjętych.

  3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

  1. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola / szkoły podstawowej – dot. oddziału przedszkolnego.

  2. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia – art. 158 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe

  3. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych opatrzona jest datą podania jej do publicznej wiadomości i podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej – art. 158 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe

  Zakwalifikowanie dziecka

  do przedszkola / oddziału przedszkolnego,

  nie oznacza przyjęcia go

  do przedszkola / oddziału przedszkolnego

  1. Postępowanie w trybie odwoławczym

  1. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego – art. 158 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe

  2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola / oddziału przedszkolnego. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.

  3. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, wnieść do dyrektora przedszkola / szkoły, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

  4. Dyrektor przedszkola / szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania od rodziców. – art. 158 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe

  5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola / szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

  1. Rekrutacja uzupełniająca

  1. Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające przeprowadza dyrektor przedszkola / szkoły jeżeli po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole / oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami.

  2. Do postępowania uzupełniającego stosuje się powyższe zasady i kryteria rekrutacyjne.

  1. Postanowienia końcowe

  1. ZASADY REKRUTACJI

   DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO / ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

   PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

   PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WŁADYSŁAWÓW

   na rok szkolny 2017/2018

   1. Zasady wynikające z USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

   1. Do przedszkola / oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również dzieci, które ukończyły 2,5 roku – w miarę posiadania wolnych miejsc art. 31 ust. 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe

   2. Dziecko, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola / oddziału przedszkolnego do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe

   1. Zasady postępowania rekrutacyjnego

   1. Do przedszkola / oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci z terenu Gminy Władysławów.

   2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Władysławów mogą być przyjęci do przedszkola/oddziału przedszkolnego jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/ oddział przedszkolny dysponuje nadal wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Władysławów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne w oparciu o kryteria obowiązujące przy rekrutacji dzieci z Gminy Władysławów. O przyjęciu dziecka do przedszkola gminnego/ oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły.
   3. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola/ oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w tym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego – w roku 2017 deklaracje przyjmowane są do 21 lutego (nie złożenie deklaracji w/w terminie traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu).

   4. Dzieci przyjmuje się do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

   5. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

   6. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

   7. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w terminie określonym przez dyrektora danego przedszkola. Wniosek o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 w terminie od 22 lutego do 20 marca 2017 r.

   8. Wniosek o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych placówek, tj. przedszkoli lub szkół podstawowych z oddziałem przedszkolnym – art. 156 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

   9. W załączeniu do „Wniosku o przyjęcie do przedszkola”, „Wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego” należy dołączyć dokumenty opisane we wniosku.

   10. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów określonych w ustawie (art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe) oraz kryteriów określonych w Uchwale Nr ……………… Rady Gminy we Władysławowie.

   1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (troje lub więcej dzieci),

   1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)

   2. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

   3. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

   1. oświadczenie rodziców o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub o obieraniu nauki w systemie dziennym,

   2. oświadczenie rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu przez rodzeństwo dziecka,

   3. oświadczenie o deklarowanym pobycie dziecka powyżej 8 godzin dziennie zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

   1. Dokumenty, o których mowa w pkt 12 ppkt 2,3,4 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, albo w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

   2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 12 ppkt 1, 5, 6, 7 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” – art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe

   3. Postępowanie rekrutacyjne może być przeprowadzane w dwóch etapach.

   4. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość – art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe :

   L.p.

   Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. ustawowe

   Punkty

   1.

   wielodzietność rodziny kandydata

   1 punkt

   2.

   niepełnosprawność kandydata

   1 punkt

   3.

   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

   1 punkt

   4.

   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

   1 punkt

   5.

   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

   1 punkt

   6.

   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

   1 punkt

   7.

   objęcie kandydata pieczą zastępczą

   1 punkt

   1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole / oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

   1. Komisja rekrutacyjna

   1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

   2. Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wyznacza dyrektor przedszkola – art. 157 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

   3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. –art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

   4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

   1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

   2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, i kandydatów nieprzyjętych.

   3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

   1. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola / szkoły podstawowej – dot. oddziału przedszkolnego.

   2. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia – art. 158 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe

   3. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych opatrzona jest datą podania jej do publicznej wiadomości i podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej – art. 158 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe

   Zakwalifikowanie dziecka

   do przedszkola / oddziału przedszkolnego,

   nie oznacza przyjęcia go

   do przedszkola / oddziału przedszkolnego

   1. Postępowanie w trybie odwoławczym

   1. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego – art. 158 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe

   2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola / oddziału przedszkolnego. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.

   3. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, wnieść do dyrektora przedszkola / szkoły, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

   4. Dyrektor przedszkola / szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania od rodziców. – art. 158 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe

   5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola / szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

   1. Rekrutacja uzupełniająca

   1. Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające przeprowadza dyrektor przedszkola / szkoły jeżeli po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole / oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami.

   2. Do postępowania uzupełniającego stosuje się powyższe zasady i kryteria rekrutacyjne.

   1. Postanowienia końcowe

   1. ZASADY REKRUTACJI

    DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO / ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

    PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

    PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WŁADYSŁAWÓW

    na rok szkolny 2017/2018

    1. Zasady wynikające z USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

    1. Do przedszkola / oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również dzieci, które ukończyły 2,5 roku – w miarę posiadania wolnych miejsc art. 31 ust. 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe

    2. Dziecko, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola / oddziału przedszkolnego do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe

    1. Zasady postępowania rekrutacyjnego

    1. Do przedszkola / oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci z terenu Gminy Władysławów.

    2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Władysławów mogą być przyjęci do przedszkola/oddziału przedszkolnego jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/ oddział przedszkolny dysponuje nadal wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Władysławów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne w oparciu o kryteria obowiązujące przy rekrutacji dzieci z Gminy Władysławów. O przyjęciu dziecka do przedszkola gminnego/ oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły.
    3. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola/ oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w tym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego – w roku 2017 deklaracje przyjmowane są do 21 lutego (nie złożenie deklaracji w/w terminie traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu).

    4. Dzieci przyjmuje się do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

    5. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

    6. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

    7. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w terminie określonym przez dyrektora danego przedszkola. Wniosek o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 w terminie od 22 lutego do 20 marca 2017 r.

    8. Wniosek o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych placówek, tj. przedszkoli lub szkół podstawowych z oddziałem przedszkolnym – art. 156 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

    9. W załączeniu do „Wniosku o przyjęcie do przedszkola”, „Wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego” należy dołączyć dokumenty opisane we wniosku.

    10. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów określonych w ustawie (art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe) oraz kryteriów określonych w Uchwale Nr ……………… Rady Gminy we Władysławowie.

    1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (troje lub więcej dzieci),

    1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)

    2. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

    3. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

    1. oświadczenie rodziców o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub o obieraniu nauki w systemie dziennym,

    2. oświadczenie rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu przez rodzeństwo dziecka,

    3. oświadczenie o deklarowanym pobycie dziecka powyżej 8 godzin dziennie zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

    1. Dokumenty, o których mowa w pkt 12 ppkt 2,3,4 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, albo w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

    2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 12 ppkt 1, 5, 6, 7 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” – art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe

    3. Postępowanie rekrutacyjne może być przeprowadzane w dwóch etapach.

    4. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość – art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe :

    L.p.

    Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. ustawowe

    Punkty

    1.

    wielodzietność rodziny kandydata

    1 punkt

    2.

    niepełnosprawność kandydata

    1 punkt

    3.

    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

    1 punkt

    4.

    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

    1 punkt

    5.

    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

    1 punkt

    6.

    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

    1 punkt

    7.

    objęcie kandydata pieczą zastępczą

    1 punkt

    1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole / oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

    1. Komisja rekrutacyjna

    1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

    2. Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wyznacza dyrektor przedszkola – art. 157 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

    3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. –art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

    4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

    1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

    2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, i kandydatów nieprzyjętych.

    3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

    1. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola / szkoły podstawowej – dot. oddziału przedszkolnego.

    2. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia – art. 158 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe

    3. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych opatrzona jest datą podania jej do publicznej wiadomości i podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej – art. 158 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe

    Zakwalifikowanie dziecka

    do przedszkola / oddziału przedszkolnego,

    nie oznacza przyjęcia go

    do przedszkola / oddziału przedszkolnego

    1. Postępowanie w trybie odwoławczym

    1. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego – art. 158 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe

    2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola / oddziału przedszkolnego. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.

    3. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, wnieść do dyrektora przedszkola / szkoły, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

    4. Dyrektor przedszkola / szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania od rodziców. – art. 158 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe

    5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola / szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

    1. Rekrutacja uzupełniająca

    1. Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające przeprowadza dyrektor przedszkola / szkoły jeżeli po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole / oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami.

    2. Do postępowania uzupełniającego stosuje się powyższe zasady i kryteria rekrutacyjne.

    1. Postanowienia końcowe

    1. O przyjęciu dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

    O przyjęciu dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

   O przyjęciu dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

  O przyjęciu dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

Zarządzenie Wójta Gminy Władysławów z dnia 24.02.2017r.

Accessibility