Informacja w sprawie opieki stomatologicznej

  Informacja w sprawie opieki stomatologicznej

 

Z dniem 12 września 2019 r. weszła w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Przepisy tej ustawy nakładają na organ prowadzący szkoły obowiązki związane z zapewnieniem uczniom opieki stomatologicznej.

Zgodnie z art. 12 tej ustawy w przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący szkołę zawiera porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych, w którym określa się sposób organizacji udzielania świadczeń.

Zatem w sytuacji, gdy w szkole nie ma zorganizowanego gabinetu dentystycznego organ prowadzący ma obowiązek do zawarcia porozumienia z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci   i młodzieży.

Wobec takich przepisów prawa, po przeanalizowaniu możliwości posiadanych przez ewentualnych świadczeniodawców w zakresie miejsca świadczenia usług oraz liczby uczniów do objęcia opieką informuję, że podmiotem udzielającym bezpłatnych (finansowanych przez NFZ) świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych na terenie gminy Władysławów będą gabinety znajdujące się w następujących Zakładach Opieki Zdrowotnej, z którymi Organ Prowadzący szkoły podpisał porozumienia:

1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Władysławowie, ul. Kaliska 4, 62-710  Władysławów

Gabinet Stomatologiczny – Hanna Kowalczyk,

2) Niepubliczny  Zakład Opieki Zdrowotnej w Wyszynie, ul. Jana Pawła II 20A, 62-710 Władysławów

Prywatny Gabinet Stomatologiczny – Małgorzata Filas        

             

            W związku z powyższym prosimy obojga rodziców o podpisanie oświadczeń                                 o wyrażeniu zgody na świadczenia ogólnostomatologiczne ze wskazaniem na gabinet w danym ośrodku. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody podpisują sprzeciw i oddawają wychowawcom poszczególnych klas.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zawartymi porozumieniami usługi stomatologiczne realizowane będą na podstawie zgłoszeń telefonicznych rodzica uprawnionego ucznia                                 w godzinach pracy gabinetów tj.:

Gabinet Stomatologiczny – Hanna Kowalczyk,

poniedziałek – godz.8,00 – 12,00

wtorek – godz. 14,00 – 18,00

środa  – godz. 8,00 – 12,00

 

Prywatny Gabinet Stomatologiczny – Małgorzata Filas   

 poniedziałek – 12,00 – 18,00

środa – 9,00 – 12,00

piątek –  9,00 – 15,00

 

Accessibility