Kurs pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc jest czynnikiem o kluczowym znaczeniu podczas zdarzeń nagłych zagrażających życiu lub zdrowiu, szczególnie na terenie placówki oświatowej. Umiejętne udzielenie pomocy osobie lub osobom poszkodowanym w zdarzeniu kryzysowym jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale i moralnym ze strony każdej osoby obecnej na miejscu zdarzenia.

Uczeń  przebywa  nie tylko w szkole, ale przede wszystkim poza nią, może spotkać się            z  sytuacją przekraczającą jego wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas edukacji w zakresie pierwszej pomocy. Dlaczego tak ważne  jest, aby placówki oświatowe były miejscami,            w których aktywnie promuje się kształcenie umiejętności uczniów w   praktycznym udzielaniu pomocy  w   sytuacjach  kryzysowych.

W Szkole w Kunach  w ramach zajęć  pozalekcyjnych odbył  się   kurs  I  pomocy dla uczniów z klas  młodszych oraz  dla  ich  rodziców, a  także  dla uczniów  z klasy IV.

Dzieci  po  wysłuchaniu  mini wykładu  i  obejrzeniu  instruktażu   dość  szybko  i  sprawnie opanowały  technikę  wykonywania  pozycji  bezpiecznej  oraz  resuscytacji.

Zajęcia  te  były  doskonałą  okazją   do  uświadomienia  rodzicom  i  dzieciom  jak ważne  jest  ludzkie  życie  i  że naszym obowiązkiem  bez  względu  na  wiek  jest  udzielenie

I  pomocy  w  razie  zaistniałej  konieczności.

Agnieszka Lipska

Accessibility