PROCEDURY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ALFREDA DELONGA w KUNACH ROK SZKOLNY 2020/2021

 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ALFREDA DELONGA w KUNACH

ROK SZKOLNY 2020/2021

NA CZAS ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID-19

(obowiązujące od 1 września 2020 r.)

 

ORGANIZACJA PRACY

 1. Od 1 września 2020 r. szkoła prowadzi zajęcia dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas I – VIII
  w sposób stacjonarny lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w zależności
  od sytuacji epidemicznej).
 2. Zajęcia będą się odbywać w godzinach 8:00-17.00.
 3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz nauczyciele, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
 4. Przed przystąpieniem do zajęć nauczyciel, rodzic oraz uczeń zostają zapoznani z zasadami pracy
  w nowych warunkach.
 5. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 6. Jeśli uczeń posiada alergię, rodzic składa u dyrektora szkoły stosowne zaświadczenie lekarskie.
 7. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 9. Przy wejściu do szkoły rodzic i dziecko dezynfekują ręce.
 10. Rodzic wysyłający dziecko do szkoły w okresie epidemii wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w sytuacji wystąpienia u niego objawów chorobowych. Pomiaru temperatury ciała dziecka dokonuje pracownik szkoły wyznaczony przez dyrektora placówki.
 11. W szkole rodzice mogą się poruszać tylko po korytarzach, nie wolno im wchodzić do sali, w której odbywają się zajęcia.
 12. Po oddaniu dziecka pod opiekę nauczycielowi, rodzic opuszcza teren szkoły.
 13. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły muszą zachować dystans społeczny
  w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 14. W sali, w której odbywają się zajęcia znajduje się płyn, którym dziecko i nauczyciel dezynfekują ręce przed rozpoczęciem zajęć.
 15. Szkoła zapewnia środki czystości, mydło, płyny do dezynfekcji, ręczniki papierowe, zamykane kosze
  na zużyte środki ochrony indywidualnej.
 16. Szkoła zapewnia w razie potrzeby środki ochrony indywidualnej (maski, rękawiczki, fartuchy w razie potrzeby) tylko dla nauczyciela.
 17. Nauczyciel promuje zasady higieny poprzez:
 18. mycie i dezynfekcję rąk,
 19. higienę dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce),
 20. nieużywanie telefonu podczas zajęć,
 21. regularne wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia,
 22. informowanie dziecka, w przystępny dla niego sposób, o obowiązujących zasadach higienicznych, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust,
 23. instruowanie dziecka, w jaki sposób zakładać i zdejmować maskę w sposób bezpieczny.
 24. Uczeń na zajęciach posiada własne przybory szkolne i podręczniki.
 25. Nauczyciel i uczeń zachowują dystans społeczny z uwzględnieniem potrzeb dzieci.
 26. Po zajęciach sala jest sprzątana przez wyznaczonego przez dyrektora pracownika:
 27. czyszczone są powierzchnie wspólne, np.: klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, sprzęt do rehabilitacji,
 28. dezynfekowane są powierzchnie dotykowe, np.: biurka i stoliki/ławki, klawiatury i myszki, włączniki świateł.
 29. Następne zajęcia odbywają się po czasie oznaczonym na opakowaniu środka dezynfekującego, tak aby uczeń i nauczyciel nie byli narażeni na opary środka oraz aby uczniowie nie mieli ze sobą kontaktu.
 30. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 31. Sala gimnastyczna po zakończonych zajęciach w danym dniu jest myta i dezynfekowana.
 32. Sala, w której odbywają się zajęcia jest wietrzona co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,
  a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 33. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 34. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony lub dezynfekowany.
 35. Na boisku dzieci zachowują między sobą dystans.
 36. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren szkoły.
 37. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 38. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe.
 39. Korzystanie z posiłków przyniesionych przez dziecko do szkoły musi być bezpieczne. Jedzenie powinno być spakowane w torebki jednorazowego użytku, które po opróżnieniu należy wyrzucić do kosza.
 40. Napoje powinny być w butelkach jednorazowego użytku. Po wypiciu płynu butelkę należy wyrzucić
  do kosza.
 41. W sali oddziału przedszkolnego, w której przebywa grupa nie znajdują się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe są one dokładnie myte, czyszczone lub dezynfekowane.
 42. Dziecko z oddziału przedszkolnego nie zabiera ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie pilnują, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie/pranie/dezynfekcję zabawki.
 43. W miarę możliwości organizacyjnych zapewniona zostanie taka organizacja pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą przedszkolaków i innych grup dzieci uczących się w tej szkole.
 44. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z oddziału przedszkolnego zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i  innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 45. Rodzice mogą wchodzić z przedszkolakami do przestrzeni wspólnej szkoły, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 46. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie szkoły z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Ograniczona jednak zostanie dzienna liczba rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5.
 47. Ograniczone zostanie przebywanie osób trzecich w oddziale przedszkolnym do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 48. W miarę możliwości przedszkolaki korzystać będą z pobytu na świeżym powietrzu tylko na terenie szkoły, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.
 49. Posiłki (obiady) dostarczane będą do szkoły przez firmę cateringową
 50. Korzystanie z obiadów będzie odbywało się zmianowo w miejscu do tego przeznaczonym.
 51. Przy zmianowym wydawaniu obiadów czyszczone będą blaty stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 52. Obiady będą przywożone w pojemnikach zbiorczych, następnie podawane z wykorzystaniem pojemników i sztućców jednorazowych.
 53. Mimo iż nie wprowadzono obowiązku noszenia maseczek na terenie szkoły, zastrzega się możliwość wprowadzenia przez dyrektora szkoły dodatkowych środków ostrożności – osłaniania nosa i ust
  w miejscach wspólnych – w korytarzach, klatkach schodowych, szatniach czy łączniku.

 

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 

 1. Podejrzenie zakażenia u dziecka
 2. W przypadku zauważenia u dziecka przebywającego w szkole objawów chorobowych lub pogarszającego się samopoczucia, opiekun grupy zgłasza ten fakt dyrektorowi i niezwłocznie informuje telefonicznie rodzica o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
 3. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje ono niezwłocznie odsunięte od pozostałych osób na odległość co najmniej 2 metrów
  lub odprowadzone do miejsca izolacji, które znajduje się w pomieszczeniu pielęgniarki i jest wyposażone w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.
 4. Odizolowane dziecko cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora, wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę, w rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji – do czasu przybycia rodziców.
 5. W sytuacji opisanej w ust. 1, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych
  do zaistniałego przypadku.
 6. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi dziecko miało kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.).
 7. Zadania określone w ust. 5, wykonuje nauczyciel/opiekun grupy, w której przebywało dziecko lub inny pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.
 8. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę dzieci i pracowników przebywających
  w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie.
 9. W stosunku do pracowników, o których mowa w ust. 7, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 10. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
 11. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych dzieci, które miały kontakt
  z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem (dotyczy zajęć grupowych), w celu bacznego
  obserwowania i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka.
 12. Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco informować
  dyrektora szkoły o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka koronawirusem oraz wszelkich
  zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu podjęcia przez dyrektora
  odpowiednich działań, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się
  do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 1. Podejrzenie zakażenia u pracownika
 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, a także obowiązujących przepisów prawa
 3. Pracownik szkoły, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, takie jak:
 • duszność,
 • stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
 • objawy przeziębieniowe,
 • gorączka,
 • kaszel,
 • duszności i kłopoty z oddychaniem,
 • bóle mięśni i ogólne zmęczenie

nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się ze stacją sanitarno-
epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni
na nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem.

 1. O wystąpieniu sytuacji opisanej w ust. 1, pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora – telefonicznie lub w innej, przyjętej w placówce dla zgłaszania nieobecności w pracy, formie komunikacji na odległość.
 2. Pracownik informuje następnie dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach inspekcji sanitarno-epidemiologicznej.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy i skierowany
  do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki
  do dezynfekcji.
 4. W sytuacji opisanej w ust. 5, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych
  do zaistniałego przypadku.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
 6. Zadania określone w ust. 7, wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.
 7. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 8. W stosunku do tych osób, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 9. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

 

 

Wszyscy pracownicy szkoły (pedagogiczni i niepedagogiczni) oraz rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: www.gov.pl/web/gis lub www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 

 

Accessibility