Zakończenie roku szkolnego

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 wszystkim Uczniom serdecznie gratulujemy wytrwałości i konsekwencji w zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu swoich pasji i talentów. Dziękujemy Rodzicom, którzy zawsze wspierają działania szkoły, służąc swoją radą i pomocą.
Ósmoklasistom życzymy wszystkiego, co najlepsze w nowych szkołach.

Na czas wakacji wszystkim Uczniom, Nauczycielom oraz Rodzicom życzymy dużo słońca, udanego i bezpiecznego wypoczynku, niezapomnianych wrażeń, interesujących podróży i przygód oraz szczęśliwego powrotu do szkoły, z nowymi zasobami energii niezbędnej do podejmowania kolejnych wyzwań. Jednocześnie przypominamy o zachowaniu bezpieczeństwa w czasie wakacji.

Do zobaczenia we wrześniu!

   

Wyczarowane z przydrożnych kamieni

To, że  piękno  jest  wokół  nas  i że   wszystko  może  inspirować   wiedzą  uczestnicy  koła  plastycznego.

Dowodem  tego  są   najnowsze  prace.

Ale  najpierw były   to  tylko  zwykłe  kamienie. Gdzieś w głębi ziemi gorąca lawa, która się wydostała, ostygła, tworząc skały i góry, które  smagane przez wiatr, wodę i mróz, kruszą się na coraz drobniejsze fragmenty: głazy, kamienie, kamyki….

Taki  kamyk  leży  potem  sobie  w  ogródku,  przy  ścieżce. Może ma   nawet  swoją  własną  historię.

A my  ich   nie  wyrzucamy. Malujemy i dodajemy nową treść i nową historię. Cudowne   prace  z  kamyków   są  dowodem na  to,  że  wszystko  może  stać  się  sztuką  lub  chociaż  jej   małym  fragmentem.

A.Lipska

     

Egzamin ósmoklasisty 2020 r.-wewnętrzne procedury

WEWNĘTRZNE PROCEDURY

DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA  EGZMINU ÓSMOKLASISTY                                     

w SZKOLE PODSTAWOWEJ im. ALFREDA DELONGA w Kunach

na CZAS ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA  I ZWALCZANIA COVID-19

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej im. Alfreda Delonga w Kunach oraz uczniów klasy ósmej biorących udział  w egzaminie ósmoklasisty.
 2. Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.
 3. Termin egzaminu ósmoklasisty: 16 – 18 czerwca 2020 r. Termin dodatkowy: 7 – 9 lipca 2020 r.

 

 

 • 1

 

PODSTAWOWE WYTYCZNE

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa – zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły – bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może na niego przyjść, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
 4. Podczas egzaminów w szkole mogą przebywać wyłącznie:
 5. zdający,
 6. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. przewodniczący szkolnego zespołu egzaminującego, jego zastępca, o ile został powołany, członkowie zespołów nadzorujących, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługiwania sprzętu i urządzeń wykorzystywanych
  do przeprowadzenia egzaminu,
 7. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję.
 8. W dniach, w których przeprowadzane są egzaminy, w szkole nie odbywają się zajęcia opiekuńcze, konsultacje, nie ma również zajęć dydaktycznych prowadzonych zdalnie.
 9. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów, maskotek. Jeśli uczeń musi mieć przy sobie telefon ze względu na kontakt z rodzicem po zakończonym egzaminie, pozostawia go z pozostałymi swoimi rzeczami osobistymi w przezroczystym worku foliowym przygotowanym dla każdego zdającego w wyznaczonym miejscu.
 10. Każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopisów z czarnym wkładem) i linijki. Zdający powinien mieć przy sobie przynajmniej jeden długopis zapasowy. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 11. Szkoła zapewnia rezerwowe przybory piśmiennicze i linijki. Jeżeli zaistnieje konieczność użyczenia ich zdającemu, bezwzględnie należy poddać je dezynfekcji.
 12. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

 • 2

 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO

 

 1. Zdający mogą wejść do szkoły od godz. 8.40 do godz. 8.55 każdego dnia, pamiętając, że:
 2. do szkoły wchodzą pojedynczo,
 3. mają zasłonięte usta i nos maseczką ochronną (jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –
  w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać maseczką ust i nosa), zasłanianie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych,
 4. nie gromadzą się przed szkołą, jeśli przed wejściem do szkoły będzie znajdował się więcej niż jeden wchodzący, wszyscy bezwzględnie zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego między sobą – co najmniej 1,5 m.
 5. Przy wejściu do szkoły uczeń dezynfekuje ręce. Nie zdejmuje maseczki zasłaniającej usta i nos, aż do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
 6. Po wejściu do szkoły wyznaczony przez dyrektora pracownik dokonuje pomiaru temperatury ciała zdającego.
 7. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym zaraz po przybyciu do szkoły.
 8. W razie konieczności uczniowie pojedynczo korzystają z szatni, pozostawiając w niej swoje rzeczy osobiste  w przezroczystym, jednorazowym worku przygotowanym dla każdego ucznia.
 9. Po dezynfekcji rąk, pomiarze temperatury i pozostawieniu swoich rzeczy osobistych w miejscu do tego wyznaczonym, zdający, zachowując dystans społeczny (co najmniej 1,5 m), udaje się wraz                                           z przewodniczącym zespołu nadzorującego pod drzwi wyznaczonej dla niego sali egzaminacyjnej.
 10. Przewodniczący zespołu nadzorującego losuje dla zdającego numer stolika.
 11. Po wejściu do sali egzaminacyjnej zdający i członkowie zespołów nadzorujących oraz inne osoby zaangażowane w przebieg egzaminu dezynfekują ręce.
 12. Zdający po wejściu do sal egzaminacyjnych pozostają pod opieką członka zespołu nadzorującego, który pilnuje, by uczniowie, siedząc, zachowywali między sobą odpowiedni dystans społeczny.
 13. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej oraz w trakcie egzaminu zdający może odsłonić usta i nos.
 14. Zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 15. podchodzi do niego członek zespołu nadzorującego, aby pomóc mu przy kodowaniu pracy (jeśli istnieje taka konieczność),
 16. podchodzi do niego członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 17. wychodzi do toalety,
 18. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali.
 19. Przewodniczący zespołów nadzorujących, członkowie zespołów, obserwatorzy oraz inne osoby zaangażowane w przebieg egzaminu mają zasłonięte usta i nos podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc lub stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 20. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zasłaniać ust i nosa maseczką, powinni – jeśli jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.
 21. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zasłaniać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę. Jeżeli nie mogą korzystać również z przyłbicy, przystępują do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.  W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany między samymi zdającymi oraz zdającymi  i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 22. Sytuacja, w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły do 29 maja 2020 r.
 23. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację dyrektorowi OKE o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej, nanosi zmiany w SIOEO oraz powołuje nowy zespół nadzorujący.

 

 • 3

 

ORGANIZACJA PRZESTRZENI

 

 1. Przy wejściu do szkoły należy wywiesić informację:
  1. dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu,
  2. zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej,
  3. zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,
  4. zawierającą numery telefonów do służb medycznych,
  5. zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).
 2. Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk oraz zamieścić informację
  o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
 3. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu należy umieścić informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
 4. Egzamin może być przeprowadzany w sali lekcyjnej, pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego.
 5. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. W roku szkolnym 2019/2020 z każdej sali egzaminacyjnej przy każdym egzaminie należy sporządzić plan sali egzaminacyjnej, dodatkowo wskazując odstępy zapewnione pomiędzy zdającymi. Sporządzanie planu sali egzaminacyjnej nie dotyczy sytuacji, gdy w danej sali egzaminacyjnej do egzaminu przystępuje tylko jeden zdający.
 6. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również powinny zostać przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego.
 7. Członkowie zespołu nadzorującego powinni do minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej. Nadzorują pracę zdających regularnie, siedząc lub stojąc.
 8. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku przed rozpoczęciem egzaminu powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowi egzamin z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie
  ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD.
 9. Podczas pozostałych egzaminów sale są wietrzone, a drzwi pozostają zamknięte, aby nie tworzyć przeciągów.
 10. Jeżeli drzwi sal egzaminacyjnych pozostają zamknięte w trakcie egzaminów, należy zapewnić regularną dezynfekcję klamek/uchwytów.
 11. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, a także w trakcie egzaminów, kiedy zamknięte są drzwi do sal egzaminacyjnych.
 12. Każdy zdający zostawia swoje rzeczy osobiste w przezroczystym, jednorazowym worku, który znajduje się w wyznaczonym miejscu. Worki są zapewnione dla każdego zdającego.
 13. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
 14. Codziennie po skończonym egzaminie należy dezynfekować powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, poręcze krzeseł, powierzchnie płaskie (krzesła, blaty stołów, podłogi).
 15. Dezynfekować należy odtwarzacze płyt CD zarówno przed egzaminem z języków obcych jak i po.
 16. W przypadku stwierdzenia u zdającego lub pracownika szkoły objawów chorobowych należy
  go odizolować w wyznaczonym do tego pomieszczeniu.

 

 • 4

 

DODATKOWE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W DNIU EGZAMINU

 

 1. Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego powołuje członków zespołu egzaminacyjnego, zapewniając jednocześnie nauczycieli, którzy będą mogli ich zastąpić w sytuacji, w której wcześniej powołani nie będą się mogli stawić w dniu egzaminu.
 2. Przewodniczący zespołów egzaminacyjnych powinni się stawić w szkole na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu. Członkowie zespołów egzaminujących – najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.
 3. Dyrektor szkoły zapoznaje zespół nadzorujący z zasadami bezpieczeństwa.
 4. Przewodniczący zespołu nadzorującego informuje członków zespołu nadzorującego daną salę o uczniach, którzy chorują na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie, by tych objawów nie odebrali jako symptomów „niepokojących”.
 5. Paczki z materiałami egzaminacyjnymi odbiera od kuriera dyrektor szkoły, jego zastępca lub inny upoważniony przez niego nauczyciel. Paczki należy odebrać i otwierać w rękawiczkach. Po odebraniu paczek od kuriera można przetrzeć je szmatką nasączoną płynem dezynfekującym.
 6. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w hollu szkoły przy zachowaniu dystansu społecznego. Przy odbiorze obecny jest również, jeden na wszystkie sale, przedstawiciel zdających, który ma w tym czasie zasłonięte usta i nos.
 7. Arkusze są rozdawane zdającym oraz odbierane od nich przez osoby, które mają założone rękawiczki oraz  zakryte usta i nos. Zasada ta obowiązuje również wtedy, kiedy członkowie zespołu nadzorującego muszą pomóc uczniowi przy kodowaniu arkusza egzaminacyjnego.
 8. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący powinien poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
  1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
  2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
  3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
  4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie,
  5. zakazie tworzenia się grup zdających przed szkołą po zakończonym egzaminie,
  6. nakazie dzielenia się wrażeniami po egzaminie poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonów.
 9. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 10. Obserwator zostaje wpuszczony do szkoły tylko wtedy, gdy wyposażony jest w indywidualne środki ochrony osobistej.

 

 • 5

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia

u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego

 

 1. Podejrzenie zakażenia u dziecka
 2. Do szkoły należy wpuszczać jedynie dzieci zdrowe, bez widocznych objawów pogorszenia się ich stanu zdrowia (w szczególności, gdy nie zostaną zaobserwowane następujące objawy: kaszel, gorączka, duszności).
 3. Wyznaczony pracownik szkoły wykonuje przy wejściu do szkoły następujące czynności związane
  z przyjęciem dzieci do szkoły:
 4. zwraca uwagę, czy dziecko wchodzące do szkoły zdezynfekowało ręce płynem znajdującym się przy wejściu,
 5. sprawdza, czy dziecko jest wyposażone w maseczkę ochronną na usta i nos i dokonuje oględzin stanu maseczki (czy jest czysta, świeża, bez uszkodzeń),
 6. jeśli dziecko nie posiada maseczki ochronnej lub jej stan nie zapewnia prawidłowej ochrony, pracownik odmawia przyjęcia dziecka do szkoły,
 7. obserwuje dziecko na okoliczność niepokojących objawów wskazanych w punkcie 1. powyżej,
 8. dwukrotnie dokonuje pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym,
 9. jeśli co najmniej jeden pomiar przekracza temperaturę 37°C, pracownik dla pewności wyniku dokonuje trzeciego pomiaru,
 10. jeśli co najmniej dwa pomiary dokonane zgodnie z podpunktem f) powyżej wskazują
  na temperaturę co najmniej 37°C, pracownik odmawia przyjęcia dziecka do szkoły.
 11. Jeśli stan zdrowia dziecka nie wskazuje na konieczność odmowy przyjęcia go do szkoły w danym dniu, dziecko zostaje pokierowane do klasy.
 12. Każdy pracownik szkoły w sytuacji, gdy zauważy niepokojące objawy u dziecka biorącego udział
  w egzaminie, niezwłocznie dokonuje dwukrotnego pomiaru temperatury u dziecka, a w przypadku, gdy jeden pomiar przekracza temperaturę 37°C, pracownik dla pewności wyniku dokonuje trzeciego pomiaru. Jeśli co najmniej dwa pomiary wskazują na temperaturę przekraczającą 37°C, pracownik niezwłocznie zaprowadza dziecko do wyznaczonego miejsca izolacji, zawiadamia dyrektora szkoły oraz rodzica lub opiekuna o konieczności niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły.
 13. Pracownik wydający dziecko poucza rodzica lub opiekuna odbierającego dziecko o konieczności skontaktowania się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym,
  a w razie pogarszającego się stanu zdrowia nakazuje zadzwonić pod nr 999 lub nr 112 i poinformować, że dziecko może być zakażone koronawirusem.
 14. Pracownik, który stwierdził u dziecka pogorszenie się stanu zdrowia potwierdzone badaniami,
  o których mowa w pkt 5. powyżej, ma obowiązek stosowania się do zaleceń dyrektora szkoły
  w zakresie dalszego wykonywania pracy.

 

 1. Podejrzenie zakażenia u pracownika
 2. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe.
 3. W placówce jest wydzielone miejsce, w którym będzie można odizolować osobę z podejrzeniem koronawirusa.
 4. W przypadku niepokojących objawów pracownicy powinni pozostać w domu, poinformować o tym fakcie dyrektora i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym,
  a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub nr 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 5. Wszyscy pracownicy śledzą informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujące przepisy prawa.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 7. Obszar, w którym poruszał się, przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.
 8. W powyższym przypadku placówka będzie stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego.
 9. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

 • 6

 

Powyższe procedury obowiązują w dniach, w których na terenie szkoły odbywają się egzaminy ósmoklasisty.

 

 

Dzień Dziecka 2020

Drogie Dzieci! Drodzy Uczniowie!

Z okazji  Waszego  święta   składamy   Wam  życzenia:

 

Szczęścia, by  każdy  dzień  przynosił  radość

Radości, by  uśmiech  nie  znikał  z  Waszej  twarzy

Uśmiechu, by  przeganiał  zmartwienia

Beztroski, by  żyć  w  pomyślności  i  zdrowiu

Pomyślności  i  zdrowia, by  realizować  marzenia

Spełnienia  marzeń, by  odnaleźć  szczęście…

 

Specjalnie   dla   Was  MAREK   PROBOSZ –  mieszkający w  Los  Angeles światowej   sławy  polski   aktor,  reżyser, scenarzysta i producent  filmowy, pisarz, wykładowca na Wydziale Teatralnym Uniwersytetu Kalifornijskiego, znany  telewidzom  z  serialu   „M  jak  miłość”   oraz  telenoweli  „Klan”  przeczyta  fragment  swojej baśni pt. „Eldorado”,  która  jest rezultatem jego  podróży  po  Peru.

Otwórzcie poniższy link:

MAREK  PROBOSZ   DLA  DZIECI  I  UCZNIÓW   SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  KUNACH.

Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Alfreda Delonga  w Kunach

 

Accessibility